Socijalni kapital: nevidljivo lice otpornosti

Nacionalni izveštaj o humanom razvoju (NHDR) u Srbiji 2016, Socijalni kapital: nevidljivo lice otpornosti, autorke: Branka Anđelković, Maja Kovač

preuzmi publikaciju

Život i stan: Otpornost ranjivih grupa u uslovima Covid-19 u Srbiji

Autor: Tanja Jakobi

preuzmi publikaciju

Zdravstvena zaštita migranata u Srbiji: značaj informacija i njihove razmene

Cilj ovog rada je da doprinese diskusiji o ulozi i značaju informacija u politikama i praksama pružanja zdravstvene zaštite migrantskoj populaciji i njihovoj integraciji u sistem zdravstvene zaštite.

preuzmi publikaciju

Analiza starateljstva nad decom migrantima bez roditeljskog staranja u Srbiji

Nova usluga staratelja deci pruža ono što oni najviše cene - mogućnost da imaju osobu koja se brine o njima i u koju imaju poverenje, sa kojom osećaju bliskost.

preuzmi publikaciju

Integracija Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja

U ovom predlogu praktične politike zagovaramo mere za uspešnije uključivanje povratnika u obrazovni proces i na tržište rada. Autori: Tanja Jakobi i Dejan Marković

preuzmi publikaciju

Uticaj socio-ekonomske strukture ruralnog stanovništva na uspeh politike ruralnog razvoja u Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji

preuzmi publikaciju

Mediji i ranjive grupe: Kratka analiza odnosa medija prema Romima povratnicima i migrantima

Pojačano interesovanje medija za marginalizovane grupe ne podrazumeva uvek i njihov interes da dublje analiziraju probleme sa kojima se pripadnici ovih grupa suočavaju. Autori: Tanja Jakobi i Dejan Marković

preuzmi publikaciju

Sreća i porodice sa decom u Srbiji, integralna verzija

Polazeći od koncepta sreće, studija ukazuje na vezu između karakteristika porodica u Srbiji i osećaja životnog zadovoljstva članova porodice i razvoja dece, i daje preporuke za kreiranje socijalnih politika. Septembar 2014

preuzmi publikaciju

Uticaj socio-ekonomske strukture ruralnog stanovništva na uspeh ruralnih razvojnih politika

“Uticaj socio-ekonomske strukture ruralnog stanovništva na uspeh ruralnih razvojnih politika” je regionalni, ka politikama orjentisan projekat, baziran na istraživanju koje su sproveli Centar i Udruženje agroekeonomista iz Makedonije

preuzmi publikaciju

Procena efikasnosti lokalnih mehanizama socijalnog uključivanja Romkinja i Roma

Studija je sprovedena na inicijativu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU), sa ciljem da se ispitaju dometi i performanse programa i mera za socijalno uključivanje Roma.Januar 2013.

preuzmi publikaciju

Nalazi istraživanja i preporuke za efikasniju zaštitu žrtava trgovine ljudima

Centar za istraživanje javnih politika u partnerstvu sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima sproveo je istraživanje o tome kakve su mogućnosti unapređenja lokalnog sistema za suprotstavljanje trgovini ljudima. Decembar 2014

preuzmi publikaciju

Rezime: Procena efikasnosti lokalnih mehanizama socijalnog uključivanja Romkinja i Roma

Studija je sprovedena na inicijativu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU), sa ciljem da se ispitaju dometi i preformanse programa i mera za socijalno uključivanje Roma. Januar 2013.

preuzmi publikaciju

Izveštavanje medija o Romkinjama i Romima: faktografija bez konteksta

Kvalitativna analiza pisanja domaćih štampanih medija (350 tekstova) o Romkinjama i Romima autorke Tanje Jakobi, medijske savetnice CENTRA. Februar 2015

preuzmi publikaciju

Rodna ravnopravnost i politički procesi: Zašto žene ne glasaju za žene?

Neophodne su izmene programa političkih stranaka, uvođenje kvota i implementacija postojećih, na svim nivoima unutar partija i organa vlasti.

preuzmi publikaciju

Final Report: Integrated employment and social services model

Review on developing and piloting the integrated employment and social services delivery model by Branka Andjelkovic and Pavle Golicin. English only. February 2012.

preuzmi publikaciju