Ljudska bezbednost za XXI vek - Zbornik studentskih radova 2023

Najbolji radovi sa konkursa Fonda Svetlana Đurđević Lukić 2023. godine

preuzmi publikaciju

Ljudska bezbednost za XXI vek Zbornik studentskih radova

Najbolji radovi sa konkursa Fonda Svetlana Đurđević Lukić 2022. godine

preuzmi publikaciju

Zbornik radova „Savremeni izazovi, problemi i dileme u vezi sa bezbednošću pojedinca“

Zbornik najboljih studentskih radova sa konkursa Fonda "Svetlana Djurdjevic Lukic"

preuzmi publikaciju

Ljudska bezbednost za XXI vek: Izazovi zdravstvene bezbednosti - Zbornik studentskih radova

Najbolji radovi sa konkursa Fonda Svetlana Đurđević Lukić 2020. godine

preuzmi publikaciju

Ljudska bezbednost za XXI vek: Izazovi zdravstvene bezbednosti

Najbolji radovi sa konkursa Fonda Svetlana Đurđević Lukić 2021. godine

preuzmi publikaciju

Rod, klima i bezbednost: Zašto je važno uključiti klimatske promene u novi NAP 1325 u Srbiji?

Autori: Filip Stojanović i Slađana Ćurčić

preuzmi publikaciju

Ljudska bezbednost - Zbornik studentskih radova

preuzmi publikaciju

Izvoz oružja i nasilje nad ženama

Prvo istraživanje o poštovanju odredbi koje je Srbija preuzela ratifikovanjem Sporazuma o trgovini oružjem (ATT) iz ugla rodno zasnovanog nasilja. Filip Stojanovic, Milica Skocajic

preuzmi publikaciju

Vodič za procenu rizika od rodno zasnovanog nasilja prilikom izvoza naoružanja

Vodič za poslanike, autor Filip Stojanović

preuzmi publikaciju

Građani na straži: Lokalni pristup u smanjivanju rasprostranjenosti oružja

Predlog lokalizacije politika za legalizaciju SALW i sprečavanje zloupotrebe vatrenog oružja. Autori: Filip Stojanović, Jelena Šapić

preuzmi publikaciju

Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje

Rezultati istraživanja, autori: dr Danijela Spasić, Marina Tadić

preuzmi publikaciju

Kako reforma sektora bezbednosti utiče na ljudsku bezbednost u Srbiji? Ponovna procena uticaja reforme sektora bezbednosti na LGBT populaciju

Autori: Jelena Radoman, Marija Radoman, Jelena Šapić

preuzmi publikaciju

Civilno društvo i institucije na istom zadatku: Mogućnosti za unapređenje ljudske bezbednosti u lokalnim zajednicama

Mapiranjem dobrih praksi želimo da ukažemo na mogućnost podizanja efikasnosti postojećih modela lokalizacije bezbednosnih politika i demokratske kontrole reforme sektora bezbednosti.

preuzmi publikaciju

Mladi i vršnjačko nasilje: Kako od pasivnih posmatrača stvoriti agilne građane?

Kako učenici srednjih škola percipiraju ulogu lokalnih i nacionalnih aktera u prevenciji vršnjačkog nasilja. Autori: Milica Skocajic i Filip Stojanovic

preuzmi publikaciju

Iskustva u primeni NAP 1325 na lokalnom nivou

Iskustva u lokalizaciji NAP u opštinama Svrljig, Vršac, Niš, Kikinda i Kragujevac Autor: Luka Šterić

preuzmi publikaciju

Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva RS

Prvo i, za sada, jedino istraživanje jedne NVO o zastupljenosti (anti)diskriminatornih tema u nastavnim materijalima i programima vojnih škola u Srbiji. Oktobar 2013.

preuzmi publikaciju

Community Policing & Community Security: Theory & Practice in Timor-Leste

Available at the Justice and Security Research Programme, LSE, www.lse.ac.uk. Jun 2014.

preuzmi publikaciju

Romkinje i Romi i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji

Kako pripadnice i pripadnici romske manjine opažaju vlastitu bezbednost i da li vide promene u delovanju sektora bezbednosti? Jun 2014.

preuzmi publikaciju

Posedovanje oružja i ljudska bezbednost: Da li nas oružje štiti ili plaši?

Članica Centra Marina Tadić analizira postojeće prakse i stavove ranjivih grupa i daje preporuke u vezi sa problemom rasprostranjenosti vatrenog oružja u Srbiji

preuzmi publikaciju

Deca mogu da traže zaštitu svojih prava kod Komiteta za prava deteta UN

Zaštita prava deteta ojačana je od 14. aprila stupanjem na snagu Trećeg fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta, piše istraživačica CENTRA Tatjana Milić. April 2014.

preuzmi publikaciju

Oružje na meti - zloupotreba vatrenog oružja u Srbiji

Autor ove UNDP/SEESAC analize je Svetlana Djurdjevic Lukic sa istrazivacicama Centra Marinom Tadic i Tatjanom Milic. April 2015

preuzmi publikaciju

Budžetska linija 481 - Iskustva Pirota, Kraljeva i Sombora

Na primeru tri grada analizirali smo pomake u korišćenju budžetske linije 481 - Dotacije NVO

preuzmi publikaciju

LGBT populacija i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji

Istraživanje je pokazalo šta pripadnici LGBT populacije iz Beograda, Novog Sada i Niša misle o sopstvenoj bezbednosti i odnosu sa policijom i Vojskom. Oktobar 2011.

preuzmi publikaciju

Šta je bezbednosna politika Republike Srbije?

Vojna neutralnost je bila dosadašnje pribežište donosilaca odluka u izbegavanju davanja jasnih odgovora i nuđenja konzistentne ideje bezbednosne politike, piše Jelena Radoman.

preuzmi publikaciju

Za i protiv: Verska služba u Vojsci Srbije

Cilj ove analize saradnice CENTRA Marine Tadić jeste da podstakne diskusiju o mestu, ulozi i dometima organizovanja verske službe u oružanim snagama Republike Srbije. Mart 2014.

preuzmi publikaciju

Kakav je položaj žena u oružanim snagama Zapadnog Balkana?

Istraživačica Centra Tatjana Milic analizira rezultate objavljene u studiji „Položaj žena u oružanim snagama Zapadnog Balkana“. Mart 2014.

preuzmi publikaciju

Bezbednost dece na internetu u Srbiji: Izloženost bez koordinisane zaštite

U Policy brief-u Centar se zalaže da deca budu prepoznata kao ranjiva grupa u Strategiji o razvoju informacione bezbednosti autor: Jelena Šapić

preuzmi publikaciju

Mehanizmi podrške zaposlenima u MUP i MO

Tekst analizira mehanizme podrške zaposlenima u MUP i MO i nudi preporuke za unapređenje njihovog rada.

preuzmi publikaciju

Ljudska prava i trgovina oružjem: Nova paradigma?

Jelena Bjelica, Ljudska prava i trgovina oružjem: Nova paradigma?, Centar za Istraživanje Javnih Politika, Beograd, Juli 2015.eng only

preuzmi publikaciju

Šta donosi Nacrt zakona o proizvodnji i prometu oružja?

Komentar Svetlane Đurđević Lukić o Nacrtu Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme. Mart 2015.

preuzmi publikaciju

Monitoring izborne kampanje: Stranke o bezbednosnim temama

Rezultati analize zastupljenosti deset bezbednosnih tema u izbornoj kampanji pokazuju da su stranke propustile šansu da ponude građanima koherentno viđenje bezbednosne politike

preuzmi publikaciju

Vatreno oružje i žrtve rodno zasnovanog nasilja: Perspektiva koja nedostaje

Ovaj predlog praktične politike bavi se odnosom medija prema posedovanju i korišćenju vatrenog oružja u slučajevima rodno zasnovanog nasilja

preuzmi publikaciju

Šta Strategija policije u zajednici znači Romkinjama i Romima u Srbiji?

Iako je prilikom usvajanja Dekade Roma 2005-2012 prepoznata značajna uloga MUP, tokom dosadašnje primene koncepta policije u zajednici, MUP nije razvio posebnu politiku za rešavanje bezbednosnih problema ove zajednice, piše Jelena Radoman. Januar 2014

preuzmi publikaciju

Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 u Srbiji – tri godine posle

Iako je Srbija druga od zemalja u regionu, posle BiH, usvojila NAP, njegovi ciljevi još uvek nisu ostvareni u praksi, piše Marina Tadić saradnica CENTRA. Oktobar 2013

preuzmi publikaciju