Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima

Centar za istraživanje javnih politika u saradnji sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima sproveo je istraživanje u opštinama Sremska Mitrovica, Pirot i Smederevo, u kojima je u prethodne dve godine zabeležen porast broja žrtava trgovine ljudima,  a žrtve se u tim sredinama suočavaju sa neprihvatanjem zajednice i bezbednosnim rizicima.

Ovo istraživanje deo je projekta "Unapređenje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima kroz razvoj lokalnih socijalnih politika - osnaživanje koordinativne uloge centara za socijalni rad na lokalnom nivou”, a koji je podržalo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Cilj projekta je bio da ponudi model kvalitetne zaštite za žrtve trgovine ljudima u lokalnoj zajednici.

Rezultati istraživanja su objavljeni u publikaciji "NALAZI ISTRAŽIVANJA I PREPORUKE ZA EFIKASNIJU ZAŠTITU ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SRBIJI" koju možete preuzeti ovde.

Projekat je obuhvatio analizu dobrih praksi i zakonodavnog okvira u Srbiji, analizu resursa lokalne zajednice, kvalitativno istraživanje sa zainteresovanim akterima, kvantitativno istraživanje sa zaposlenima u CSR, kao i istraživanje u opštoj populaciji. U okviru projekta je obuhvaćena i izrada priručnika koji će sadržati vodič za procenu kvaliteta resursa lokalne zajednice za prevenciju, identifikaciju i zaštitu žrtava trgovine ljudima, i vodič za uspostavljanje saradnje i razumevanja u zajednici.

U prvoj fazi projekta istraživači CENTRA, Marko Milanović i Marina Tadić, sproveli su intervjue sa predstavnicima lokalnih institucija i marginalizovanim grupama posebno izloženim riziku ulaska u lanac trgovine ljudima u Pirotu, Smederevu i Sremskoj Mitrovici. 

Istraživanje je uključivalo anketiranje 600 građana, procenu znanja zaposlenih (41) u centrima za socijalni rad, kao i intervjue sa osobama koje su u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima (21) i grupne diskusije sa predstavnicima institucija i nevladinih organizacija (27) u Sremskoj Mitrovici, Smederevu i Pirotu.

Nalazi istraživanja "Prepoznavanje i odgovor na trgovinu ljudima u lokalnoj zajednici" nastali u okviru projekta „Unapređenje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima kroz razvoj lokalnih socijalnih politika - osnaživanje  koordinativne uloge centara za socijalni rad na lokalnom nivou“ predstavljeni su u ponedeljak 15. decembra 2014. godine u Medija Centru u Beogradu.

 

 

Na predstavljanju su govorili Branka Anđelković, programska direktorka Centra za istraživanje javnih politika, Dragan Vulević, načelnik Odeljenja za upravno-nadzorne poslove u oblasti porodične zaštite Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sanja Kljajić, direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, i Marko Milanović, vođa istraživanja, Centar za istraživanje javnih politika.

Istraživači su dali niz preporuka u pravcu izgradnje modela prevencije i kvalitetne zaštite za žrtve trgovine ljudima koje se suočavaju sa neprihvatanjem zajednice i bezbednosnim rizicima, kako bi se stopa prepoznavanja žrtava povećala i sprečilo da značajan broj lica ponovo postanu žrtve trgovine ljudima.

Dnevni listovi ''Danas'' i ''Press'' priredili su izveštaje o istraživanju.

Sažetak prezentacija istraživanja.

Snimak prezentacije istraživanja.

Foto: Medija centar

Autor plakata: Andrej Jovanović projekat GIZ