Evaluacija rezultata rada Fonda za socijalne inovacije

Ova evaluacija, zajednički urađena od strane Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) i CENTRA, predstavljala je pokušaj da se izvrši sistematska procena rezultata aktivnosti koje je sproveo Fond za socijalne inovacije (FSI). Cilj evaluacije je bio da se identifikuju sveukupna dostignuća FSI, naučene lekcije i potencijalni budući izazovi u oblasti razvoja usluga nege u zajednici u Srbiji. Završni pregled intervencija FSI je predviđen projektnim dokumentom UNDP/EU „Jačanje uloge civilnog društva u formulisanju politika i prakse suzbijanja siromaštva”, podržan kroz program CARDS 2006.

 

Izveštaj o evaluaciji je (a) dao prikaz stanja sektora socijalne zaštite u Srbiji i relevantne osnovne informacije o FSI, osvrnuvši se takođe na najbolja međunarodna iskustva socijalnih fondova sa osvrtom na FSI; (b) predstavio pregled rezultata i uspeha FSI i na osnovu toga dao zaključke evaluacije; (c) razmatrio naredne korake i dao preporuke, imajući u vidu nove trendove u oblasti socijalnih fondova i modele nege utemeljene u zajednici.