DIGI-SYNC Serbia: Ubrzajmo harmonizaciju propisa sa EU standardima u regulisanju digitalnih platformi

Projekat “DIGI-SYNC Serbia: Ubrzajmo harmonizaciju propisa sa EU standardima u regulisanju digitalnih platformi” ima za cilj jačanje uloge organizacija civilnog društva u podršci procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji u oblasti konkurencije sa fokusom na regulaciju digitalnih platformi.
Kroz ovaj projekat, Centar za istraživanje javnih politika nastoji da pokrene diskusiju o ovom pitanju i predloži praktične mere za rešavanje pravnih praznina u ovoj oblasti, u skladu sa obavezama Srbije prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i samom procesu evropskih integracija. Adekvatna regulacija digitalnih platformi doprinela bi transparetnijim tržišnim uslovima za potencijalni ulazak novih igrača u ovaj brzorastući sektor i doprinela stvaranju povoljnijih uslova za kreiranje većeg broja kvalitetnijih radnih mesta u ovom sektoru.
Ciljevi projekta podrazumevaju jačanje uticaja organizacija civilnog društva (OCD) u pružanju rešenja i zagovaranju regulative za digitalne platforme koje će biti usklađene sa evropskim zakonodavstvom, unapređenje dijaloga između različitih interesnih grupa, uključujući predstavnike državne
administracije, OCD, stručnjake, privredu, sindikate i profesionalne organizacije, kako bi se dublje razmotrila i diskutovala tema unapređenja konkurencije na tržištu digitalnih platformi za dostavu hrane, kao i informisanje šire javnosti o značaju regulisanja pravnog statusa digitalnih platformi za dostavu hrane kao ključnih aktera na tržištu i kao generatora novih oblika rada, s posebnim osvrtom na usaglašavanje sa evropskom regulativom.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Rad Centra za istraživanje javnih politika podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji – Europe ASAP“.