Identifikovanje tehnoloških promena i potreba za veštinama u agro sektoru Zapadnog Balkana

Centar za istraživanje javnih politika u saradnji sa Public Policy and Management Institutom (PPMI) učestvuje u projektu  Evropske trening fondacije usmerene na istraživanje potreba za veštinama za inovacije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru na Zapadnom Balkanu. Ovo je deo projekta ETF koji od 2022 do 2025  pomogne u identifikovanju mogućnosti za unapređenje regionalne saradnje između zemalja Zapadnog Balkana, kao i saradnje sa državama članicama EU u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i omogući jačanje razvoja veština za inovacije, konkurentnost i konvergenciju sektora sa razvojem poljoprivrede i prehrane u Evropskoj uniji. Inovacije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i njegovim lancima vrednosti takođe su od suštinskog značaja za postizanje ciljeva održivog razvoja (SDG), kao što je navedeno u Agendi Ujedinjenih nacija za održivi razvoj 2030.
 
Poljoprivredno-prehrambeni sektor je u fokusu Strategije pametne specijalizacije (S3) koja ima za cilj da olakša modernizaciju ekonomija u EU, kao i zemalja kandidata. Dok prolaze kroz proces pametne specijalizacije, ekonomije Zapadnog Balkana se pripremaju za ulazak u EU i jedinstveno tržište. U ovom procesu, Evropska komisija je identifikovala potrebu za povećanjem nivoa inovativnosti i konkurentnosti MSP kroz viši nivo povezanosti između veština i inovacionih aktera, i relevantnih partnerstava. Poljoprivredno-prehrambeni sektor je jedna od prioritetnih oblasti u regionu, priznata i od strane JRC-a Evropske komisije i na nacionalnom nivou.
 
Ovo postavlja kontekst za novu studiju koju je zajedno sa PPMI uključen CENTAR. Analiza treba a omogući identifikaciju trenutnih i novih tehnoloških promena i potreba za veštinama u specifičnim nišama poljoprivredno-prehrambenog sektora u šest ekonomija Zapadnog Balkana. Tačnije, istraživački tim će se fokusirati na ponudu i potražnju veština u tri oblasti u okviru poljoprivredno-prehrambenih lanaca vrednosti: digitalizacija poljoprivrede i prerade hrane; razvoj biohemijskih i mikrobnih proizvoda za poljoprivredu i preradu hrane; kao i proizvodnju organskih i funkcionalnih namirnica. Da bi razumeo potrebe kompanija za veštinama koje posluju u ovim nišama i postojeće ponude, istraživački tim će sprovesti desk istraživanje, analizu dostupnih statistika i opsežan program intervjua u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Rezultati će se uključiti u aktivnosti predviđanja ETF-a i aktivnosti angažovanja zainteresovanih strana, na osnovu njihove metodologije za „Veštine za pametnu specijalizaciju“.