Isto, ali sasvim drugačije: kako stanardizovati platformski rad u Srbiji?

Evropska komisija procenjuje da su prihodi od digitalne ekonomije u EU u 2021. iznosili 20 milijardi EUR. Samo u EU postoji više od 500 digitalni radnih platformi i oko 28 miliona radnika koji rade preko njih.  Srbija ne zaostaje kad je ovaj trend u pitanju, već je barem deceniju jedna je od vodećih zemalja u Evropi i globalno kad je digitalni platformski rad u pitanju. Procena je da barem 100.000 ljudi iz Srbije radi na taj način. Dodatno, sve je veći broj onih koji su angažovani preko platformi na lokaciji kao što su Glovo, Wolt, Mister D, CarGo i slično.  Međutim, tu se sličnosti između EU i Srbije završavaju. Dok EU intenzivno razmatra kako da kroz novu Direktivu o regulisanju položaja platformskih radnika, čije se usvajanje očekuje krajem 2022, ovim radnicima omogući radna i socijalna prava i da smernice za rešavanje ovih pitanja na nacionalnom nivou u državama članicama, Vlada RS i Poreska uprava RS traže rešenje za ove radnike u postojećim regulatornim okvirima. 
 
Oslanjajući se na evropske analize i izveštaje, najnovije rezultate Centrovih istraživanja i transfer znanja kroz evropske i globalne inicijative za unapređenje socio-ekonomskog statusa platformskih radnika u koje je Centar uključen,  nastojimo da ukažemo na odgovarajuća radno-pravna rešenja za regulisanje statusa platformskih radnika na lokaciji i preko interneta. U analizama položaja platformskih radnika preko interneta  oslanjamo se na Gigmetar kao statistički instrument koji pruža informacije o trendovima na tržištu digitalnog rada u Srbiji i regionu,  a u analizama položaja platformskih radnika na lokaciji  na ostala Centrova istraživanja o platformskom radu. Takođe, aktivno učestvujemo u pripremi predloga za dopunu pregovaračke pozicije Srbije za Poglavlje 19 o fenomenu digitalnog rada. 
 
Projekat podržava Fondacija za otvoreno društvo