Vidi me, čuj me: Zagovaranje zakonskih rešenja koja odgovaraju novim oblicima rada

Mnoge vrste rada koje su posredovane internetom jedva da su prepoznate u Srbiji. Nameravamo da naš zagovarački rad usmerimo na tri karakteristične vrste radnika čiji je rad posredovan putem interneta i čija prava tek treba da budu regulisana.
Prva grupa (oko 70.000 radnika) pripada grupi radnika onlajn platformi, čija radna prava nisu regulisana.
Druga grupa radnika pojavila se od 2018. godine sa porastom platformi za rad na lokaciji. Ova vrsta posla koja je procvetala sa pandemijom kovid 19, poznata je kao rad na platformi zasnovan na lokaciji. Ova vrsta posla je samo naizgled dobro regulisana ugovorima o radu, dok su u praksi mnogi radnici lišeni radnih prava. Štaviše, njihov rad regulišu dva poslodavca – partneri platformi i same platforme koje u upravljanju radnicima i zadacima koriste veštačku inteligenciju.
Treća grupa radnika nastala je kao rezultat masovnog prelaska na rad na daljinu i predstavlja novu vrstu neregulisanih radnika. Među njima su i oni radnici koji rade na daljinu kod poslodavaca koji nisu registrovani u Srbiji.
Naše angažovanje na promociji prava ove tri grupe radnika deo je petogodišnjeg plana CENTRA koji predviđa zagovaračku inicijativu za promene zakonodavnog okvira u Srbiji kako bi se on uskladio sa novim realnostima u radnim odnosima u pogledu nestandardnih oblika zapošljavanja. (NSFE) koji se obavljaju korišćenjem interneta.