Ranjive grupe i reforma sektora bezbednosti u Srbiji: studija slučaja LGBT

Projekat je istraživao percepciju lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih i transseksualnih (LGBT) osoba o sopstvenoj bezbednosti i njihov odnos sa bezbednosnim strukturama, policijom i Vojskom. 

Istraživanje je sprovedeno putem diskusija sa LGBT osobama u okviru fokus grupa u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, uz saradnju sa nevladinim organizacijama koje se bave pravima LGBT osoba. Istovremeno su intervjuisani predstavnici MUP i Ministarstva odbrane.

Rezultati istraživanja predstavljeni su u publikaciji "LGBT populacija i reforma sektora bezbednosti u Srbiji".

Cilj ovog projekta bio je da doprinese saradnji državnih aktera u oblasti bezbednosti i predstavnika civilnog društva, i konkretnom poboljšanju komunkacije između LGBT zajednice i tzv. „bezbednosne zajednice“. Predstavnici ove dve zajednice su imali priliku da zajednčki prodiskutuju nalaze istraživanja na okruglom stolu održanom u Misiji OEBS u Srbiji, čije Odeljenje za demokratizaciju je finansijski pomoglo sprovođenje projekta.

Okrugli sto o nalazima  istraživanja “LGBT populacija i reforma sektora bezbednosti” koje je sproveo CENTAR za istraživanje javnih politika, organizovan je u Misiji OEBS u Srbiji 8. decembra 2011. Otvarajući skup, Dajana Faloni, rukovodilac Odeljenja za demokratizaciju u Misiji, istakla je da ovaj projekat predstavlja novi ugao gledanja na procese u okviru reforme sektora bezbednosti u Srbiji, a bavi se temom koja je aktuelna i u zemljama sa dugogodišnjom demokratskom tradicijom. Dr Vladimir Bilandžić, moderator skupa, naglasio je da je istraživanje svakako novina i u regionalnom, balkanskom okviru.

Rezultati istraživanja na srpskom i engleskom jeziku dostupni su na ovom sajtu, a štampane publikacije na zahtev.

Istraživanje je predstavljeno široj javnosti 20. decembra 2011. u Medija centru u Beogradu, a 15. marta 2012. u Nišu.