Digitalne kompetencije

Četvrta industrijska revolucija (4IR) menja način na koji radimo, učimo i živimo. Glavni faktor promena ogleda se u tehnologijama koje su dovele do stvaranja novih sektora kao što su razvoj veštačke inteligencije (AI), gejming (gaming), digitalni mediji, ali i do tzv. digitalizacije tradicionalnih sektora, poput metalske i mašinske industrije. Ove prve promene utiru put narednom talasu inovacija koji će se kretati van postojećih aplikacija i platformi, i koji će uvesti robote, internet stvari (IoT) i biotehnologije u svakodnevnicu. 
 
Razvoj tehnologija i inovacija, zajedno sa demografskim promenama (starenje populacije, migracije), rastom nestandardnih oblika rada i klimatskim promena otvaraju pitanja kako će, između ostalog, rad i zapošljavanje da izgledaju u okviru 4IR. Pod pretpostavkom da će nastaviti da igraju centralnu ulogu u životima mnogih radnika i radnica i da će ostati osnov za obezbeđivanje dostojanstvenog života, brojna pitanja se naziru – da li će poslovi postojati u narednim decenijama, koje grupe poslova će biti automatizovani a koje nove grupe će nastati, koja znanja i veštine će biti odlučujuće tokom zapošljavanja i rada u 4IR? Odgovori će zavisiti, sa jedne strane od nivoa digitalnih kompetencija, a sa druge strane spremnosti donosioca odluka da pravovremeno (early and comprehensive response) upravljaju tekućim promena i procesima u 4IR.
 
Ovo istraživanje ima za cilj da omogući donosiocima odluka u Srbiji da odgovore na nove zahteve tržišta rada. Jaz u kompetencijama u 4IR može voditi ka nižem stepenu produktivnosti, povećanim troškovima radne snage i usporenom usvajanju novih tehnologija (Curtarelli et al., 2016). Već je sada poznato da je koncept obrazovanja prethodnih generacija neodrživ kako za poslodavce tako i za radnike. Kao zemlja koja se istovremeno suočava sa tri industrijske revolucije, Srbija je motivisana da iskoristi potencijal koji razvoj tehnologija nosi sa sobom i transformiše svoje tržište rada i sveukupnu ekonomiju. Otuda ne treba da čudi da je razvoj kompetencije prema tržišu rada prepoznat kao jedan od strateških ciljeva u Nacrtu Strategije digitalnih kompetencija u Republici Srbiji. Ovaj cilj pretpostavlja kreiranje obuka i radionica za unapređivanje zapošljivosti, posebno ranjivih grupa, i za vođenje poslovanja u digitalnoj ekonomiji.
 
Izvor za fotografiju: Evropska komisija

Serijal radionica i panela pod imenom "AI pod zvezdama" je tu!

Kroz seriju radionica i panela pod imenom "AI pod zvezdama", želimo da ponudimo obilje informacija i otvorimo diskusiju o svim važnim pitanjima koje donosi upotreba veštačke inteligencije u svim sferama društvenih aktivnosti. 

čitaj dalje...

Novi pristup u ekonomskoj integraciji Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište EU

Projekat ima za cilj da postakne proces integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju proučavanjem modela ekonomskih integracija u jedinstveno tržište EU zemalja koje nisu članice.

čitaj dalje...

Inicijativa Zapadnog Balkana za borbu protiv neformalnog zapošljavanja na online platformama

Primarni cilj ovog projekta je da olakša naučnu razmjenu i jačanje kapaciteta između tri partnerske organizacije.

čitaj dalje...

Rod, klima i bezbednost: Zašto je važno uključiti klimatske promene u novi Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 u Srbiji?

Centar za istraživanje javnih politika, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, realizuje projekat usmeren na implementaciju pitanja klimatskih promena i rodne ravnopravnosti u novi Nacionalni akcioni plan (2022-2027) za primenu Rezolucije SB UN „Žene, mir i bezbednost.”  

čitaj dalje...

Mapiranje podstandardnih romskih naselja u Beogradu: Ka boljem povezivanju politika stambenog i socijalnog uključivanja

Cilj studije je da pruži preliminarni pregled karakteristika podstandardnih romskih naselja na teritoriji Grada Beograda u sklada sa pet prioritetnih oblasti – stanovanje, zapošljavanje, obrazovanje, zdravlje i socijalna zaštita 

čitaj dalje...

Isto, ali sasvim drugačije: kako stanardizovati platformski rad u Srbiji?

Oslanjajući se na evropske analize i izveštaje, najnovije rezultate Centrovih istraživanja i transfer znanja kroz evropske i globalne inicijative za unapređenje socio-ekonomskog statusa platformskih radnika u koje je Centar uključen,  nastojimo da ukažemo na odgovarajuća radno-pravna rešenja za regulisanje statusa...

čitaj dalje...

Novo zapošljavanje: Zagovaranje prava radnika na digitalnim platformama u Srbiji

  Ovo je prva inicijativa u Srbiji koja se bavi zagovaranjem sistematskog odgovora na uskraćivanje ekonomskih i socijalnih prava digitalnih radnika  

čitaj dalje...

Vidi me, čuj me: Zagovaranje zakonskih rešenja koja odgovaraju novim oblicima rada

Zagovaramo promenu javnih politika i praksi u korist radnika čiji je rad posredovan internetom a koji spada u nestandardne oblike zapošljavanja koji kao takvi nisu prepoznati u Srbiji.

čitaj dalje...

Fairwork Srbija 2021 - 2023

CENTAR kao član Fairwork Fondacije, Univerziteta Oksford procenjuje i rangira platforme u digitalnoj "gig" ekonomiji sa ciljem da pokaže u kojoj meri njihovi uslovi rada ispunjavaju pet Fairwork principa koji se odnose na dostojanstvenu zaradu, uslove rada, ugovore o radu, upravljanje i zastupanje

čitaj dalje...

Dodatni izveštaj "Mapiranje podstandardnih romskih naselja u Beogradu: Ka boljem povezivanju politika stambenog i socijalnog uključivanja" o snabdevanju vodom i kanalizacionoj mreži

Dodatni izveštaj za studiju GIZ "Mapiranje podstandardnih romskih naselja u Beogradu: Ka boljem povezivanju politika stambenog i socijalnog uključivanja" bavi se pitanjima mogućeg rešavanja problema snabdevanja vodom i uređenjem kanalizacione mreže. 

čitaj dalje...

Identifikovanje tehnoloških promena i potreba za veštinama u agro sektoru Zapadnog Balkana

Centar u saradnji sa PPMI učestvuje u projektu  Evropske trening fondacije usmerene na istraživanje potreba za veštinama za inovacije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru na Zapadnom Balkanu  

čitaj dalje...

Pozivni centri

Projekat se bavi istraživanjem uslova za rad i sindikalnim organizovanjem mladih i obrazovanih radnika u zemljama Zapadnog Balkana koji su zaposleni u sektoru pozivnih centara. 

čitaj dalje...

Da li nas je karantin naučio da radimo od kuće?

Silom prilika, sa COVID19 mnogi od nas ušli su u digitalnu transformaciju Srbije tako što im je kuća iznenada postala (i) kancelarija. Kako su se snašli zaposleni, a kako poslodavci? 

čitaj dalje...

Unapređenje kapaciteta OCD u Srbiji da zaštite ekonomska i socijalna prava Roma i migranata po izbijanju pandemije Covid-19

Glavni cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta i otpornosti civilnog sektora u cilju bolje zaštite ekonomskih i socijalnih prava ranjivih grupa tokom vanrednih situacija koje uključuju zdravstvene hazarde visokog rizika kao što je kovid -19.

čitaj dalje...

Nadzor zaposlenih koji rade na daljinu

COVID-19 stvorio savršenu oluju u nadzoru zaposlenih i ugrozio pravo pojedinca na privatnost. U novom istraživačkom projektu CENTAR se bavi istraživanjem ovog fenomena.

čitaj dalje...

Da li će ovi inovacioni domeni promeniti Srbiju?

Kako ubrzati inovacije i izgradnju ekonomije zasnovane na znanju u tradicionalnim i novim (tehnološkim) kompanijama u Srbiji do nivoa stvaranja održive nacionalne konkurentske prednosti? Kojih je to deset domena koji imaju najveći potencijal za ovakav rast? Ova pitanja su bila u  fokusu CENTROVOG istraživanja ...

čitaj dalje...

Monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om

U skladu sa svojim programskim opredeljenjem da aktivno doprinosi unapređenju ljudske bezbednosti građana Srbije, Centar za istraživanje javnih politika uključio se u monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om u pogledu ljudske dimenzije OEBS. 

čitaj dalje...

Reforma sektora bezbednosti i ljudska bezbednost: Studija slučaja LGBT zajednice

Centar za istraživanje javnih politika sprovodi istraživanje o razvoju i promenama politika u sektoru bezbednosti prema LGBT zajednici kao ranjivoj grupi. Cilj projekta je podizanje svesti o reformama sektora bezbednosti i politikama prema ranjivim grupama sa cilje...

čitaj dalje...

Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje

Cilj Projekta „Analiza zloupotrebe oružja i uticaja na rodno zasnovano nasilje kroz građansku akciju i javno zagovaranje politika“ je podizanje svesti o rizicima (zlo)upotrebe vatrenog oružja i rodno zasnovanom nasilju, kao i promovisanje pristupa koji povezuje ova dva značajna društvena problema u kontek...

čitaj dalje...

Građani na straži: Učešće javnosti i lokalizacija sektora bezbednosti

Cilj projekta jeste ispitivanje mogućnosti lokalizacije kampanja za legalizovanje/predaju vatrenog oružja u Srbiji. Takođe, želimo da istražimo mogućnosti lokalnih zajednica za učešće u kampanjama legalizacije i podizanja bezbednosne kulture i nivoa bezbednosti u lokalnim sredinama. 

čitaj dalje...

LOVE (Pravo, red, vrednosti) – za migrante/azilante/osobe kojima je odobren azil, u ostvarivanju prava bez diskriminacije

Ključni cilj ovog projekta je da obezbedi održivu zaštitu migranata/tražioca azila/osoba kojima je odobren azil od diskriminacije u Srbiji, a u skladu sa EU vrednostima i standardima u suzbijanju diskriminacije.

čitaj dalje...

Fond Svetlana Đurđević Lukić

Prijavi se na šesti konkurs za najbolje studentske radove koji organizujemo u znak sećanja na našu tragično preminulu dugogodišnju direktorku CENTRA Svetlanu Đurđević Lukić. Rok za predaju radova je 30.septembar 2023.

čitaj dalje...

Gig ekonomija u Srbiji: Ko su digitalni radnici iz Srbije i zašto rade na globalnim platformama?

Srbija već godinama figurira kao zemlja koja je u samom evropskom i svetskom vrhu po njihovom broju na globalnim onlajn platformama u takozvanom "masovnom radu.To je bio povod da Centar za istraživanje javnih politika sprovede prvo istraživanje u Srbiji o tome ko su digitalni radnici i radnice iz Srbije. 

čitaj dalje...

Izveštaj iz senke o primeni CEDAW i Istanbulske konvencije

Centar za istraživanje javnih politika učestvuje u projektu „Izveštaj iz senke ženskih organizacija iz Srbije o primeni CEDAW i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Republici Srbiji“.

čitaj dalje...

Povećanje efikasnosti rada nadležnih policijskih službenika kao preduslov efikasnijeg sprečavanja nasilja u porodici

 Tokom projekta će biti procenjeni efekti novog zakonskog okvira i procedura u prevenciji nasilja u porodici i razvijene preporuke koje treba da omoguće nadležnim policijskim služ...

čitaj dalje...

Digitalne kompetencije

CENTAR je partner na projektu čiji je cilj da ukaže na potrebne digitalne kompetencije u sferi rada i zapošljavanja i da tako omogući donosiocima odluka u Srbiji da odgovore na nove zahteve tržišta rada. Kao zemlja koja se istovremeno suočava sa tri industrijske revolucije, Srbija je motivisana da iskoristi potencijal ...

čitaj dalje...

Uloga narodnih poslanika u sprečavanju vršnjačkog nasilja

Projekat "Uloga narodnih poslanika u sprečavanju vršnjačkog nasilja" bavi se bezbednosnom dimenzijom vršnjačkog nasilja i saradnjom aktera na lokalnom i nacionalnom nivou.

čitaj dalje...

Koliko ima frilensera u Srbiji?

Platformska ekonomija, kao novi poslovni model i pojava, donosi kako koristi tako i izazove za radnike, društva i nacionalne kreatore javnih politika. CENTAR sprovodi pionirsko istraživanje o obimu platformskog rada u Srbiji sa stanovišta rada i ekonomije. Fokus istraživanja je na mer...

čitaj dalje...

Uspon platformske ekonomije u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi: Šta donosi budućnost?

Centar za istraživanje javnih politika organizovao je 27 i 28. februara 2020. uz podršku Vrije Univerziteta i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada prvu regionalnu konferenciju posvećenu fenomenu platformskog rada u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi.

čitaj dalje...

Kolaboratorija za saradnju na Otvorenom Balkanu u oblasti onlajn platformske ekonomije: Srbija, Albanija i Bosna i Hercegovina

Projekat "Kolaboratorija za saradnju na Otvorenom Balkanu u oblasti onlajn platformske ekonomije: Srbija, Albanija i Bosna i Hercegovina " ima za cilj da poboljša saradnju i naučnu razmenu između obrazovnih i istraživačkih institucija, civilnog društva i javnog sektora u Srbiji, Albaniji i Bosni i Hercegovini...

čitaj dalje...

DIGI-SYNC Serbia: Ubrzajmo harmonizaciju propisa sa EU standardima u regulisanju digitalnih platformi

Projekat DIGI-SYNC Serbia: ima za cilj jačanje uloge organizacija civilnog društva u podršci procesu pristupanja Srbije EU u oblasti konkurencije

čitaj dalje...

Javno zastupanje u oblasti održive poljoprivrede

Centar je jedan od partnera Udruženja Fenomena na projektu finansiranom iz sredstava EU kroz širi program pod nazivom “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organiza...

čitaj dalje...

Oružje na meti - zloupotrebe oružja u Srbiji

CENTAR je sproveo analizu podataka o incidentima vezanim za zloupotrebe oružja u Srbiji, stavovima građana o posedovanju i nošenju oružja, kao i komentare o viđenom oružju koje su građani unosili na platformu Oružje na meti.   

čitaj dalje...

Stranke o problematici bezbednosti u izbornoj kampanji

Centar za istraživanje javnih politika sprovodi monitoring izborne kampanje sa stanovišta učestalosti pokretanja pitanja koja su u vezi sa bezbednosnim problemima, predlaganja rešenja, i konzistentnosti unutar koalicija, odnosno saglasnosti trenutne pozicije sa postojećim stranačkim programima.

čitaj dalje...

Zagovaranje uspešne integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja

Forum Roma Srbije i Centar za istraživanje javnih politika sproveli su od novembra 2016. do juna 2017. godine projekat "Dokumentovanje novih formi diskriminacije i zagovaranje uspešne integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja".

čitaj dalje...

Unapređivanje uloge lokalne zajednice u sprečavanju osipanja učenika iz obrazovnog sistema

Centar za istraživanje javnih politika, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku kao vodećom organizacijom, sproveo je projekatMehanizmi za sprečavanje osipanja učenika romske nacionalnosti iz obrazovnog sistema, čiji je cilj smanjenje osipanja učenika iz obrazovnog sistema i ranog napuštanja školov...

čitaj dalje...

Izvoz oružja i nasilje nad ženama

Cilj projekta “Izvoz oružja i nasilje nad ženama” je unapređenje uloge srpskog parlamenta i civilnog društva u nadgledanju ispunjenja obaveza koje je Srbije preuzela ratifikovanjem Sporazuma o trgovini oružjem (ATT) kojim se propisuje da izvoznici treba da uzmu u obzir rizik od korišćenja konvencionalnih or...

čitaj dalje...

Novi Gigmetar je tu!

GigmetarTM je prvi instrument koji opisuje digitalnu geografiju Srbije i zemalja u regionu* u odnosu na rod, zarade i profesije kojima se najčešće bave digitalni radnici. Nastao je kao rezultat napora Centra za istraživanje javnih politika (CENTAR) da osvetli fenomen rada na onlajn platformama u Srbiji i Istočnoj i Jugoistočn...

čitaj dalje...

I kad pandemija prođe, rad od kuće ostaće sa nama

Dok su kompanije više nadaju da će se vratiti klasično organizovanom radnom procesu, radnici se nadaju da će u budućnosti moći da kombinuju rad od kuće sa odlaskom na radno mesto.  

čitaj dalje...

Digitalno i dostojanstveno: Kako postaviti standarde za nove forme nestandardnog rada u Srbiji?

Cilj  projekta je da doprinese kreiranju pravedne i inkluzivne radno-pravne regulative za novonastajuću radnu snagu platformskih (digitalnih) radnika u Srbiji.

čitaj dalje...

Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti

Projekat „Lokalni bezbednosni problemi mladih i demokratska kontrola sektora bezbednosti” omogućio je izgradnju znanja mladih o demokratskoj kontroli sektora i direktnu komunikaciju mladih, lokalnih vlasti i narodnih poslanika.             ...

čitaj dalje...

Ka efikasnijim politikama na lokalnom nivou - budžetska linija 481 i NVO

Pilot projekat Centra i CRNPS u tri opštine - Pirotu, Kraljevu i Somboru - imao je za cilj da inicira dijalog između učesnika u procesu odobravanja finansiranja iz budžetske linije 481 namenjene civilnom sektoru, analizira situaciju i ponudi preporuke za njeno transparentnije korišćenje.

čitaj dalje...

Nacionalni HDR 2016: Kako odgovoriti na rizike od katastrofa u Srbiji?

Otpornost i vitalnost opština u Srbiji da odgovore na rizike koji im prete od prirodnih i drugih katastrofa ključna je tema Nacionalnog izveštaja o humanom razvoju (NHDR) za 2015. godinu i novog Centrovog istraživanja koje treba da ponudi konkretne predloge za efikasnije delanje institucija na lokalnom i nacionalnom ni...

čitaj dalje...

Institucionalni grant Think Tank fonda

Think Tank Fond Fondacije Instituta za otvoreno društvo dodelio je Centru grant za organizacioni razvoj. Ovaj fond podržava nezavisne centre koji podstiču inkluzivne promene svojim analizama, zagovaranjem i angažovanjem sa širokim ...

čitaj dalje...

Budućnost rada, budućnost je sada!

Prva godišnja konferencija o budućnosti rada, održana u oktobru 2018.godine,  postavila je okvir za kritičko promišljanje faktora koji transformišu svet rada i ekonomije u Srbiji u kontekstu digitalne revolucije. U toku je zagrevanje za drugu konferenciju u decembru 2019.

čitaj dalje...

Formalne i neformalne mreže u ruralnim oblastima

Koliko su poljoprivrednici upoznati sa programima ruralnog razvoja i subvencijama? Kako ocenjuju proces prijavljivanja za te programe i svoje dosadašnje iskustvo u korišćenju mera iz programa ruralnog razvoja? Šta ih motiviše da se prijave ili ne prijave? U okviru Regional Research Promotion Programme in ...

čitaj dalje...

Podrška opštinama u unapređenju socijalne inkluzije

Centar za istraživanje javnih politika je, u partnerstvu sa Edukacionim centrom iz Leskovca i Centrom za socijalnu politiku kao vodećom organizacijom, od oktobra 2015. godine  do marta 2017. godine realizovao projekat „...

čitaj dalje...

Rod i oružje - Zašto je NAP 1325 važan?

Ovaj projekat zagovara rodno orijentisani pristup u sagledavanju veze rodno zasnovanog nasilja i malog i lakog oružja i doprinosi promovisanju NAP-a 1325 u pet lokalnih zajednica u Srbiji.

čitaj dalje...

Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti

Ključni cilj projekta bilo je povećanje zastupljenosti pripadnica i pripadnika romske populacije u policiji, kako bi se ojačalo poverenje ove populacije u rad MUP, bezbednost ove populacije, i povećao stepen zaposlenosti mladih Romkinja i Roma.

čitaj dalje...

DEA - Buđenje ženskog digitalnog preduzetništva

Projekat DEA - Buđenje digitalnog preduzetništva – od novih oblika ranjivosti na tržištu rada do ekonomski osnaženih žena ima za cilj povećanje nivoa formalnog zapošljavanja kroz promociju preduzetništva među digitalnim radnicama iz Srbije 

čitaj dalje...

Istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji

Bračni status, broj dece, da li se radi o proširenoj ili nuklearnoj porodici, i druge karakteristike koje se odnose na strukturu porodice, ne igraju značajnu ulogu za sreću u porodicama u Srbiji, nalazi su istraživanja “Sreća i porodice sa decom u Srbiji”.

čitaj dalje...

Posedovanje vatrenog oružja i ljudska bezbednost

CENTAR je sproveo projekat u kojem smo ispitivali percepciju u vezi sa posedovanjem oružja, posebno među mladima i ženama u Srbiji. Cilj projekta je da doprinese smanjenju ljudske nesigurnosti u svakodnevnom životu za ove ranjive kategorije. 

čitaj dalje...

Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima

Centar za istraživanje javnih politika u saradnji sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima sproveo je istraživanje u opštinama Sremska Mitrovica, Pirot i Smederevo, u kojima je u prethodne dve godine...

čitaj dalje...

Analiza efekata dve nove usluge u podršci deci izbeglicama/migrantima

CENTAR je za potrebe IDEAS sproveo analizu prvih efekata uvođena dve nove usluge u podršci deci izbeglicama/migrantima -  privremenih staratelja i kulturnih medijatora.

čitaj dalje...

Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?

Publikacija “Romkinje i Romi i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji“ donosi rezultate istraživanja CENTRA o bezbednosnim problemima romske populacije. Reč o je o prvom istraživanju ovakve vrste koje analizira percepcij...

čitaj dalje...

Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva

Diskriminacija ranjivih grupa (žena, etničkih i religijskih manjina, pripadnika LGBT populacije) i odnos prema njima gotovo da uopšte nisu zastupljeni u nastavnom procesu u Vojnoj akademiji i Vojnoj gimnaziji, pokazuje istraživanje Centra za istraživanje javnih politika. Ovo je prvo i za sada jedinstveno istraživanje jedne ne...

čitaj dalje...

Mreža za ruralni razvoj kao okvir zajedničke saradnje istraživača u regionu

Nakon uspešnog istraživanja o formalnim i neformalnim mrežama u ruralnim oblastima, tim članova Udruženja agroekonomista Republike Makedonije (AAEM) i istraživačica CENTRA predvođenih prof. dr Natalijom Bogdanov u ovom projektu se bavio stvaranjem mreže istraživača u oblasti ruralnog razvoja koja bi obuhvatila naučnu zaj...

čitaj dalje...

Ranjive grupe i reforma sektora bezbednosti u Srbiji: studija slučaja LGBT

Projekat je istraživao percepciju bezbednosti pripadnika LGBT populacije i njihov odnos sa bezbednosnim strukturama, policijom i vojskom.  Istraživanje je sprovedeno putem fokus grupa sa LGBT osobama u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, uz saradnju sa NVO koje se bave pravima LGBT osoba, a intervjuisani su predstavnici MUP i M...

čitaj dalje...

Podrška mreži žena policajaca u Jugoistočnoj Evropi (WPON)

Podrška mreži žena policajaca u Jugoistočnoj Evropi (WPON) u pripremi smernica za privlačenje žena u policijske službe, njihovog zadržavanja u policiji, napredovanja i izgradnji karijere u policijskih službama u regionu.CENTAR je preko svoje predstavnice, ...

čitaj dalje...

Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca

Projekat ,,Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca” imao je za cilj da doprinese boljoj saradnji između državnih institucija i organizacija civilnog društva identifikovanjem glavnih rizika po ljudsku bezbednost na lokalnom nivou i jačanjem horizontalne i vertikalne saradnje ...

čitaj dalje...

Regionalni izveštaj o ljudskom razvoju na temu socijalne inkluzije – dodatno istraživanje

Regionalni izveštaj o ljudskom razvoju Programa Ujedinjenih nacija za razvoj na temu socijalnog uključivanja u Evropi i Zajednici nezavisnih država ispitao je socijalnu isključenost u regionu po osnovu četiri tipa isključenosti kojima su ljudi izloženi u životu zajed...

čitaj dalje...

Evaluacija rezultata rada Fonda za socijalne inovacije

Ova evaluacija, zajednički urađena od strane Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) i CENTRA, predstavljala je pokušaj da se izvrši sistematska procena rezultata aktivnosti koje je sproveo Fond za socijalne inovacije (FSI). Cilj evalu...

čitaj dalje...

Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja

Rezultat ovog projekta su preporuke za efikasniji i održiviji rad lokalnih mehanizama za socijalno uključenje Roma i Romkinja u Republici Srbiji. Istraživački tim CENTRA je analizirao rad postojećih mehanizama – zdravstvenih medijatora, pedagoških asistenata, coordinator za romska pitanja, savetnika iz Nacionalne službe...

čitaj dalje...