DEA - Buđenje ženskog digitalnog preduzetništva

Digitalne radnice iz Srbije, od 18 do 55 godina, koje rade na daljinu putem globalnih digitalnih platformi, čine novu ranjivu grupu u društvu. One nisu samo nevidljive za lokalne donosioce politika i zainteresovane strane, već takođe ili nemaju, ili imaju ograničen pristup socijalnim uslugama koje proizilaze iz formalne zaposlenosti. Projekat “DEA - Buđenje digitalnog preduzetništva – od novih oblika ranjivosti na tržištu rada do ekonomski osnaženih žena" ima za cilj da poveća broj formalno zaposlenih kroz promociju preduzetništva među ženama digitalnim radnicama iz Srbije u sektorima koji stvaraju višu dodatu vrednost, ali još uvek nisu prepoznati kao takvi.
 
 
Provođenje ovog projekta doprineće ostvarivanju specifičnog cilja 2.3. (Ekonomsko osnaživanje položaja žena) Nacionalnog akcionog plana za ravnopravnost polova 2016-2018 (NAP), a naročito ostvarivanju cilja 2.3.1., Praćenje i promovisanje razvoja ženskog preduzetništva. Takođe, predviđene aktivnosti će doprineti rezultatu 3 projekta "Podrška prioritetnim akcijama za rodnu ravnopravnost u Srbiji" koje sprovodi UN WOMEN u Srbiji, posebno u oblastima osnaživanja žena na tržištu rada i ženskog preduzetništva.
 
Centar za istraživanje javnih politika realizuje ovaj projekat u saradnji sa Udruženjem poslovnih žena u Srbiji (ABV), koje je vodeći partner na projektu.
 
Projekat podržava UN WOMEN u Srbiji.