Građani na straži: Učešće javnosti i lokalizacija sektora bezbednosti
03Aug2017

Centar za istraživanje javnih politika je od juna do novembra 2017. godine sproveo projekat ,,Građani na straži: Učešće javnosti i lokalizacija reforme sektora bezbednosti”. Cilj projekta jeste ispitivanje mogućnosti lokalizacije kampanja za legalizovanje/predaju vatrenog oružja u Srbiji. Takođe, istraživali smo mogućnosti lokalnih zajednica za učešće u kampanjama legalizacije i podizanja bezbednosne kulture i nivoa bezbednosti u lokalnim sredinama. Projekat se oslanja na dugogodišnji Centrov rad na istraživanjima uticaja vatrenog i malokalibarskog oružja na ljudsku bezbednost.

Neadekvatna bezbednosna kultura i nesavesno postupanje vatrenim oružjem, korišćenje oružja u konfliktima u okviru porodice uključujući i rodno zasnovano nasilje, nelegalna trgovina vatrenim oružjem u sprezi sa postkonfliktinim stanjem i nedovoljno regulisanim zakonskim okvirom, samo su neke od pretnji po ljudsku bezbednost. Neki od ovih izazova adresirani su usvajanjem Zakona o oružju i municijiZakona o sprečavanju nasilja u porodici i Zakona o privatnom obezbeđenju, kao i usvajanjem novog Nacionalnog akcionog plana za primenu rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (2017-2020).

Nova Stretegija za kontrolu malokalibarskog oružja i prateći akcioni plan, čija je priprema u toku, trebalo bi da postave strateški okvir za dalje aktivnosti na suzbijanju proliferacije lakog i malokalibarskog vatrenog oružja.

Sprovođenjem ovog projekta želimo da doprinesemo unapređenju primene postojećih zakona, osmišljavanju predstojeće Stretegije za kontrolu malokalibarskog oružja, i demokratizaciji kontrole sektra bezbednosti.

Projekat je sproveden u Zemunu, Mladenovcu i Nišu, gde smo kroz fokus grupe i panel diskusije pokušali da identifikujemo motive građana za držanje odnosno predaju vatrenog oružja. U saradnji sa predstavnicima lokalnih samouprava, lovačkih udruženja, lokalnih saveta za bezbednost, tela za rodnu ravnopravnost, nevladinog sektora i drugih aktera istražićemo mogućnosti lokalnih zajednica da se uključe u kampanje legalizacije oružja, podizanje bezbednosne kulture i jačanje nivoa bezbednosti u lokalnim sredinama.

Nalaze istraživanja prikazali smo u formi tri predloga javne politike za svaku lokaciju pojedinačno i finalnog predloga javne politike koji će obuhvatiti nalaze sa sve tri lokacije.

Projektni i istraživački tim čine: Tanja JakobiMaja KovačJelena Šapić i Filip Stojanović. Završni izveštaj na projektu možete pogledati ovde. 

Ovaj projekat podržalo je Odeljenje za demokratizaciju pri Misiji OEBS-a u Srbiji.