LOVE (Pravo, red, vrednosti) – za migrante/azilante/osobe kojima je odobren azil, u ostvarivanju prava bez diskriminacije
01May2017

U partnerstvu sa Centrom za zaštitu tražioca azila i BETA novinskom agencijom, Centar za istraživanje javnih politika sprovodi istraživački segment u okviru projekta LOVE (Pravo, red, vrednosti) – za migrante/azilante/osobe kojima je odobren azil, u ostvarivanju prava bez diskriminacije, podržan od strane EU Fonda za razvoj civilnog društva 2015. Ključni cilj ovog projekta je da obezbedi održivu zaštitu migranata/tražioca azila/osoba kojima je odobren azil od diskriminacije u Srbiji, a u skladu sa EU vrednostima i standardima u suzbijanju diskriminacije.

Osnovni cilj projekta realizuje se nizom projektnih aktivnosti u domenu pružanje direktne pomoći krajnjim korisnicima kroz Regionalne migrantske/azilne info centre kao i putem formiranja volonterskih mreža u lokalnim zajednicama čije aktivnosti doprinose procesima uključivanja  migranata/azilanata/osoba kojima je odobren azil u ključne segmente društvenih tokova. Deo projektnih aktivnosti koje se odnose na pružanje pravne pomoći, psihološkog savetovanja, odnosno uspostavljanja veza u lokalnoj zajednici će direktno uticati na ostvarivanje osnovnih prava migranata/tražioca azila/osoba kojima je odobren azil kao i na njihove kapacitete da se suprotstave i prebrode diskriminatorne prakse na koje nailaze u lokalnom kontekstu.

Promocija i unapredjenje sistemske zaštite migranata/tražioca azila/osoba kojima je odobren azil od diskriminacije istovremenomeno se sprovodi kroz istraživanja, zagovaranje istraživačkih nalaza i ciljanu medijsku kampanju. U tom smislu, glavni angažman Centra na ovom projektu tiče se istraživanja i promocije istraživačkih nalaza kroz zagovaranje u oblasti anti-diskriminatornih i inkluzivnih nacionalnih i lokalnih politika i praksi sa ciljem da doprinesu boljem ostvarivanju osnovnih prava ove populacije i njihovo učešće u društvenom životu lokalne zajednice. CENTAR će tokom trogodišnjeg perioda trajanja projekta realizovati niz istraživanja čiji nalazi i preporuke će biti promovisana putem različitih zagovaračkih kampanja. Istraživački tim angažovan na ovom projektu čine Branka Anđelković, Maja Kovač, Filip Stojanović i Milica Skočajić.