Posedovanje vatrenog oružja i ljudska bezbednost
01Jun2016

CENTAR je od 20. juna do kraja 14. novembra 2016. sproveo projekat u kojem smo ispitivali percepcije u vezi sa posedovanjem oružja, posebno među mladima i ženama u Srbiji. Cilj projekta je bio da doprinese smanjenju ljudske nesigurnosti u svakodnevnom životu za ove ranjive kategorije. Kroz intervjue i fokus grupe prikupljeni su kvalitativni nalazi sa tri lokacije. Zajedno sa drugim dostupnim podacima o zloupotrebi vaternog oružja, oni su korišćeni za pripremu predloga praktične politike kao i za podizanje svesti  o povezanosti posedovanja oružja sa nasiljem prema ženama i među mladima.

Projekat je podržala CLAIM! Mreža građana za mir, pomirenje i ljudsku bezbednost na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, a u okviru granta koji je Evropska unija 2012. dodelila ovoj Mreži čija je vodeća organizacija Helsinški odbor Turske.

Photo Credit: Avvo Stories