25Dec2015

Centar uključen u vladinu radnu grupu

  Direktorka Centra za istraživanje javnih politika Svetlana Đurđević-Lukić, biće deo vladine radne grupe za izradu Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost za period od 2016. do 2020. godine. Iako je Srbija među prvima u regionu usvojila Nacionalni akcioni plan, njegovi ciljevi još uvek nisu ostvareni u praksi. Istraživačice Centra bile su uključene u prethodni ciklus definisanja i praćenja NAP-a za period od 2010. do 2015. godine.

  Pozitivni primeri u primeni prošlog Nacionalnog akcionog plana odnose se na formiranje tela za sprovođenje i svih mehanizama rodne ravnopravnosti u sektoru bezbednosti, uvođenje rodno osetljivog jezika u Ministarstvo odbrane i povećanu zainteresovanost medija za ovu tematiku. Žene bi trebalo više da budu uključene u mirovne pregovore i sprečavanje nekažnjivosti ratnih rodno zasnovanih zločina.

  Rezolucija 1325 Saveta bezbednosti UN, koja je jednoglasno usvojena 31. oktobra 2000. godine, naglašava posledice krvavih sukoba po žene i devojke i ističe važnost uloge žene u izgradnji mira u postkonfliktnim područjima. Ona obavezuje sve države članice svetske organizacije da razvijaju strategije i akcione planove sa ciljevima i vremenskim odrednicama za primenu rodne ravnopravnosti u mirovne operacije i programe oporavka i rekonstrukcije.