Osnivači

Osnivači CENTRA su Branka Anđelković, Pavle Golicin i Svetlana Đurđević-Lukić.+

Branka Anđelković

koosnivačica CENTRA i direktorka programa


Branka Anđelković je ko-osnivačica i programska direktorka Centra za istraživanje javnih politika.  Njen istraživački fokus je budućnost rada – digitalni rad, platformska ekonomija i nestandardne forme rada u okviru ekonomije zasnovane na znanju i digitalne transformacije. U proteklih 20 godina Branka je angažovana i kao međunarodna ekspertkinja  i savetnica na programima razvoja Evropske komisije (EK), programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Međunarodne organizacije rada (ILO) u Srbiji, Turskoj i jugoistočnoj Evropi koji se tiču socijalne zaštite, zapošljavanja i saradnje državne uprave sa organizacijama civilnog društva. Branka je autorka nekoliko pionirskih istraživanja iz oblasti platformske  ekonomije i digitalnog rada u Srbiji. Zajedno sa Tanjom Jakobi autorka je i urednica GigmetraTM, prvog instrumenta koji opisuje digitalnu geografiju Srbije i zemalja u regionu u odnosu na rod, zarade i profesije kojima se najčešće bave digitalni radnici.

Branka je magistrirala na Harvardu na odseku za javnu upravu i na Centralno-evropskom univerzitetu na Odseku za međunarodne odnose i evropske studije. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Svetskoj književnosti i teoriji književnosti.

Pavle Golicin

Član Izvršnog odbora


Pavle Golicin je ekonomista po struci koji se bavi problemom rada i zapošljavanja u regionu Zapadnog Balkana. U poslednjih 10 godina Pavle je radio kao savetnik agencija Ujedinjenih nacija u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj i Međunarodnoj organizaciji rada. Takođe je učestvovao u brojnim regionalnim istraživačkim studijama, kao i procenama programa Vlade i međunarodnih donatora, koje su bile podržane, između ostalog, od strane Svetske banke, Ujedinjenih nacija i Evropske komisije.

Pavle je završio magistarske studije iz politike i administracije Evropske unije na Evropskom koledžu 2002. godine. Poseduje široko znanje o institucijama, programima i mehanizmima Evropske unije. Kompletnu Pavlovu biografiju možete pogledati ovde

 

Svetlana Đurđević Lukić

Predsednica izvršnog odbora i direktorka do septembra 2016. godine +


Svetlana Đurđević-Lukić+ bila je su-osnivač Centra za istraživanje javnih politika u kojem je rukovodila projektima iz oblasti ljudske bezbednosti i bezbednosnih politika,do tragične pogibije 24.septembra 2016. godine.
 
Svetlana je bila članica Vladine Radne grupe za izradu Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN 2016-2020, Saveta Centra za spoljnu politiku, i Foruma za međunarodne odnose pri Evropskom pokretu u Srbiji. Objavila je dve monografije i brojne radove u zbornicima i časopisima, i uredila The Media and Security Sector Reform in the Western Balkans (DCAF, 2010).
 
Radila je kao istraživač za Justice and Security Research Programme, pri Odeljenju za međunarodni razvoj LSE; Foreign Policy Research Institute u Filadelfiji, SAD; Centru za kontrolu pešadijskog oružja u Jugoistočnoj Evropi (SEESAC) i Misiji OEBS u Beogradu, kao konsultant ODIHR, DCAF i UNDP. Bila je dobitnik granta The Asia Foundation za terensko istraživanje o policiji u zajednici u Istočnom Timoru, savetnik na regionalnom projektu Citizens’ Network for Peace, Reconciliation and Human Securitykoji podržava Evropska komisija, i angažovana na nekoliko projekata Ministarstva nauke, Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva odbrane RS, kao istraživač u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, saradnik na projektima Instituta za strategijska istraživanja i Instituta Vinča.
 
Bila je zamenik glavnog urednika časopisa Međunarodna politika i Review of International Affairs, i članica uređivačkog odbora časopisa Journal of Regional Security
 
Tokom devedesetih bila je novinar u nedeljniku NIN, dopisnik portugalskog nedeljnika Expresso i saradnica Transitions OnlineMaclean’sBBC World ServiceIWPR i dr. 
 
Magistrirala je politiku, bezbednost i integracije na University College London, a usavršavala se na Kolumbija univerzitetu u Njujorku (Harriman Institute/SIPA, 2005-2007), i Univerzitetu Oksford (Chevening, St. Antony’s College, 1999, Reuters Foundation Fellow, 2000). Svetlana je 28. septembra 2016.godine, četiri dana pre tragične pogibije, trebalo da brani doktorsku tezu na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, pod naslovom “Uloga Ujedinjenih nacija u izgradnji mira: Slučaj istočni Timor”. Centar za istrašivanje javnih politika će početkom 2017. godine objaviti Svetlaninu doktorsku tezu.