Dejan Milenković

dr Dejan Milenković – ČLAN SAVETODAVNOG ODBORA

Dr Dejan Milenković je vodeći nacionalni ekspert za pravo i javnu politiku, analitičar i istraživač fokusiran na pitanja iz oblasti ljudskih prava koja uključuju reformu javne uprave, medijske zakone i politike, regulativu vezanu za zaštitu ličnih podataka, reformu zabrane diskriminacije, dobru upravu, Zakon o Ombudsmanu, kao i zakone iz oblasti privrede i životne sredine.

Dr Milenković  je viši predavač – docent na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, koji drži predavanja uglavnom iz oblasti javne administracije, medijske politike i prava, interneta i slobode izražavanja i prava životne sredine. Njegov nastavni rad uključuje i predavanja o zakonima i regulativama u oblasti životne sredine i privrede na Beogradskoj politehnici.

Kao pravni ekspert, dr Milenković je učestvovao u osnivanju i razvoju nacionalnih nezavisnih tela – Ombudsmana, Poverenika za pristup informacijama i zaštiti podataka, Agencije za borbu protiv korupcije, Poverenika za rodnu ravnopravnost i Nacionalne radiodifuzne agencije. Od 2002. godine do danas bio je angažovan u brojnim nacionalnim i međunarodnim neprofitnim organizacijama  (OEBS, UNDP, Evropske komisije, Fonda za otvoreno društvo, Istok-Zapad institut za menadžment, Hulla&Co ljudska dinamika, Helsinški komitet za ljudska prava, YUCOM, Evropski pokret u Srbija, Centar za novu politiku) i vladinim i nezavisnim telima (Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Poverenik za pristup informacijama i zaštitu podataka, Ministarstvo pravde), na izradi nacrta zakona i politika iz domena njegove ekspertize, istraživanju i izradi studija i komparativnih analiza. Dr Milenković ima bogato iskustvo u pripremi i vođenju treninga, za potrebe pomenutih institucija i organizacija, iz oblasti primene standarda javnog života, Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Zakona o zaštiti ličnih podataka, Zakona o javnom informisanju, Zakona o Ombudsmanu i o primeni prigovora savesti.

Autor je i ko-autor više od 20 knjiga i publikacija, preko 20 članaka. Učestvovao je na više od 100 međunarodnih i nacionalnih konferencija, okruglih stolova i javnih debata.

Dr Milenković je doktorirao na oblasti javne uprave na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Magistrirao je na oblasti  upravnog prava 1999. godine  na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta na kome je i diplomirao 1995. godine. Član  je Udruženja pravnika Srbije, Član operativnog tela za nadzor primene Člana 10 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Komiteta pravnika za ljudska prava - YUCOM i Međunarodne mreže  za slobodu informisanja.