Bojan Branovački

Bojan Branovački je doktorand psiholoških nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Primarna oblast naučnog interesovanja su mu bihejvioralna genetika, kao i psihologija individualnih razlika. Pored toga, bavi se dizajnom i metodologijom kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja i statističkom obradom podataka u akademskom i privatnom sektoru.

Centru za istraživanje javnih politika se priključio tokom 2021. godine gde je bio angažovanza kreiranje i analizu ankete u okviru projekta „Srbija inovira“, sa ciljem identifikacije najpersepktivnijih domena koji bi trebalo da generišu inovacije i ekonomski razvoj u budućnosti.

Bojan Branovački je diplomske i master akademske studije psihologijezavršio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je upisao i doktorske studije. Zaposlen kao istraživač pripravnik na Filozofskom fakultetu od 2018. do 2021. godine.