Članovi CENTRA

 

Tanja Jakobi


Tanja Jakobi je izvršna direktorka Centra. Bavi se pitanjima radnih prava, diskriminacije i prekarizacije u oblasti rada i inkluzijom ranjivih grupa u sistem obrazovanja i tržišta rada. Kao istraživačica i medijska ekspertkinja sarađuje sa CENTROM od njegovog osnivanja 2010. godine, a od 2016. je na poziciji izvršne direktorke. Njeno istraživačko interesovanje usmereno je na uticaj tehnologije na prirodu radnih odnosa i dostojanstvenog rada, i kreiranje javnih politika u oblasti ekonomije zasnovanje na znanju. Autorka je i urednica izdanja iz oblasti digitalnog rada. Zajedno sa Brankom autorka je i urednica GigmetraTM.

Pored rada u CENTRU, bavi se i istraživanjem životnog standarda, radnih prava, diskriminacije i prekarizacije uopšte i u medijima.  Razumevanje savremenih promena u sferi rada i ekonomske dimenzije ovih promena i talenat za upečatljiv i svež pristup u izlaganju rezultata istraživanja stekla je tokom dugogodišnje karijere ekonomskog novinara i urednika u domaćim i inostranim štampanim i audio vizuelnim medijima.

Magistrirala je ekonomsko novinarstvo na Baruch College u Njujorku a diplomirala je na odseku filozofija, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Član je  Sektorskog veća za sektor društvenih nauka, novinarstva i informisanja.

 

Maja Kovač


Maja Kovač je glavna metodološkinja i viša naučna saradnica u Centru za istraživanje javnih politika od 2015. Maja upravlja dizajnom istraživačkih procesa i vodi istraživačke projekte CENTRA. Njena istraživačka interesovanja usmerena su na preispitivanje koncepata društvenog i ljudskog kapitala u različitim kontekstualnim okruženjima sa fokusom na polu-periferiju i njihovu povezanost sa svetom rada, obrazovanja i veština za budućnost. Pre nego što se pridružila CENTRU, Maja je bila angažovana u istraživačkim organizacijama, međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva kao istraživačica, konsultantkinja i rukovodilac programa.

Maja je doktorirala na odseku za sociologiju na University of Central Lancashire, iz Velike Britanije, magistrirala ekonomiju na Pierre Mendès France, Grenoble II i diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

Vladan Ivanović


Vladan Ivanović je član Centra od 2018. godine. Vladan je vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Kragujevcu, na kome drži predavanja iz Komparativnih ekonomskih sistema, Ekonomije javnog sektora, Institucionalne ekonomije, Analize javnih politika i Teorija regulacije tržišta. Autor je ili koautor više od 30 naučnih radova iz oblasti institucionalne ekonomije, ekonomije znanja, ekonomske politike, tranzicije i evropskih integracija. Od 2019. godine član je akademskog saveta IPG grupe gde je fokusiran na pitanja strateškog razvoja kompanija, digitalizacije i tržišnog razvoja u jugoistočnoj Evropi kao i u zemljama nemačkog govornog područja. U GigmetarTM timu je vođa analitičkog tima.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu kao student generacije (2005), na kome je i magistrirao (2009), a zatim doktorirao (2014). Drugu doktorsku disertaciju odbranio je na Univerzitetu Hohenheim (Štutgart) u Nemačkoj (2018). Tokom studija obavio je istraživanja, studijske boravke i učestovao na programima i seminarima na većem broju univerziteta u SAD i Evropi.

 

Zoran Kalinić


Zoran Kalinić je član Centra od 2019. godine u funkciji istraživača-analitičara. Zoran je vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, na kome drži nastavu iz Elektronskog poslovanja, Elektronske trgovine i Elektronske uprave. Njegova trenutna istraživačka interesovanja uključuju informacione tehnologije i sisteme i njihovu primenu u društvu i poslovanju, elektronsko poslovanje, elektronsku trgovinu i primenu tehnika veštačke inteligencije u poslovanju i menadžmentu. Autor je ili koautor preko 100 radova u međunarodnim i domaćim časopisima i učesnik više međunarodnih i domaćih naučnih i stručnih projekata.  U GigmetarTM timu je zadužen za obradu i analizu podataka i njihovo predstavljanje.

Zoran Kalinić je 1996. do 2005. godine bio zaposlen na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, a od 2005. godine radi na Ekonomskom fakultetu istog Univerziteta. Doktorirao je 2012. godine na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, u oblasti razvoja mobilnih informacionih sistema. Držao je gostujuća predavanja na više evropskih univerziteta u Poljskoj, Sloveniji, Finskoj, Portugalu, itd.

 

Slobodan Golušin


Slobodan Golušin je doktorand sociologije na Centralno-Evropskom Univerzitetu u Beču i istraživač saradnik u Centru za Istraživanje Javnih Politika. Njegovo istraživanje je fokusirano na geografiju i političku ekonomiju autsorsivanja posla kroz digitalne platforme. On se takođe bavi kvantitativnom metodologijom u društvenim naukama i statističkom obradom podataka. Slobodan je saradnik Centra za Istraživanje Javnih Politika od Jula 2020. godine.

Slobodan je stekao master diplome iz oblasti sociologije na Centralno-Evropskom Univerzitetu, kao i master i diplomu osnovnih studija psihologije na Univerzitetu u Novom Sadu. Takođe je studirao na Univerzitetu u Oslu i ISCTE IUL u Lisabonu.

 

Srđan Korać


Srđan Korać je član Centra za istraživanje javnih politika od 2017. godine. Korać je naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu (IMPP) iz Beograda, gde sprovodi istraživanja o međunarodnoj bezbednosti i etičkim aspektima međunarodnih odnosa, funkcionisanju političkog sistema Evropske unije i pristupanju Srbije Evropskoj uniji. U žiži Srđanovog istraživačkog interesovanja važno mesto već više od jedne decenije zauzimaju i savremena metodologija i politika borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i etička perspektiva reforme javne uprave u Srbiji. Srđan je zamenik glavnog i odgovornog urednika naučnog časopisa Međunarodni problemi (izdanje IMPP), a član je redakcije časopisa Administracija i javne politike (izdanje Instituta za političke studije, Beograd) i Human Security (izdanje Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu).

Učestvovao je u radu niza međunarodnih i domaćih konferencija, stručnih skupova i rasprava i objavio više od 50 radova u naučnim publikacijama. 

Srđan je doktorirao u oblasti etike javne uprave na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je magistrirao na Evropskim studijama i diplomirao na Odeljenju za međunarodne odnose.

 

Manja Bogićević


Manja Bogićević sarađuje sa Centrom od maja 2019. godine kao analitičarka velikih podatka. Manja je jedna od prvih preduzetnica i data analitičarki na Balkanu. Kao konsultantkinja pomaže menadžerima i preduzetnicima da uklope upravljanje podacima u svoje poslovanje, kao i da povećaju profit kompanije uz primenu mašinskog učenja. 

Kao članica GigmetarTM tima, zadužena je za prikupljanje otvorenih podatka sa interneta i njihovu obradu (eng. webscraping).

Suosnivačica je i direktorka kompanije Kageera i  predsednica  Machine Learning Srbija Asocijacije. Završila je Ekonomski fakultet u Beogradu (finansije, bankarstvo i osiguranje) i mini MBA (Leader Project) na Ivey Business School iz Kanade. Trenutno je na mikromasteru na MIT-u (Data Science & Statistics) u Bostonu.

 

Filip Stojanović


Filip Stojanović je član Centra od oktobra 2016. godine. Master studije na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu završio je 2016. godinie odbranivši tezu „Konceptualizacija nacionalnog interesa u studijama bezbednosti.“ Na istom fakultetu je završio i osnovne akademske studije. Tokom studija, učestvovao je u radu istraživačkih centara. Od januara do oktobra 2015. godine angažovan je kao student demonstrator na Fakultetu bezbednosti na predmetima Sistemi bezbednosti, Obaveštajne i bezbednosne služne i Uvod u studije bezbednosti, dok je od marta do septembra 2015. godine bio stažista u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP na projektu „Unapređena otpornost za odgovor na vanredne situacije“. 

Završio je Zimsku školu međunarodnih odnosa „Aktuelni politički i bezbednosni izazovi u međunarodnim odnosima“ koju je organizovao Institut za međunarodnu politiku i privredu u Beograd, kao najbolji polaznik. Filip je posebno zainteresovan za ljudsku bezbednost, reformu sektora bezbednosti, nacionalnu i urbanu bezbednost. U toku dosadašnjeg istraživačkog rada, Filip je objavio nekoliko naučnih radova u časopisima iz kategorije M53, kao i nekoliko predloga praktičnih politika. Opširnije

 

Iva Tomić


Iva Tomić je članica Centra od septembra 2018. U Centru je radila prvo kao praktikantkinja, a potom kao saradnica-istraživačica i koordinatorka u okviru programa ‘Migracije i razvoj’ Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ). Iva osmišljava i vodi promotivne kampanje za Centroe publikacije i istraživačke aktivnosti.  Takođe je bila u organizacionom odboru za dve Centrove nacionalne konferencije o budućnosti rada u 2018. i 2019. godini, kao i u timu koji je organizovao prvu  regionalnu konferenciju o platformskoj ekonomiji i onlajn radu u jugoistočnoj Evropi. Iva takođe doprinosi istraživačkim aktivnostima Centra sprovodeći fokus grupe i intervjue,  i radeći na prikupljanju i preliminarnoj analizi podataka.

Iva je završile osnovne studije na univerzitetu Bard College Berlin (ranije European College of Liberal Arts) na kome je stekla diplomu u oblasti humanistike, umetnosti i društvene misli (BA in Humanities, the Arts, and Social Thought), sa usmerenjem na etiku i politiku i umetnost i estetiku.

 

Sonja Lundin


Sonja Lundin je umetnica i članica Centra od leta 2019. godine, kada je počela da radi na razvoju vizuelnog identiteta Centra. Završava treću godinu osnovnih studija na odseku za grafiku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.

GigmetarTM timu je zadužena za vizualni identitet instrumenta i za vizuelni deo njegove promocije preko društvenih mreža i drugih komunikacionih kanala.

Sonja je izlagala samostalno i na grupnim izložbama, iskusna je u raznovrsnim umetničkim tehnikama kao što su skulpturne instalacije, grafike, vajarstvo, slikarstvo i digitalni mediji. Sonja ima prethodno iskustvo u vođenju društvenih mreža i dizajniranju materijala za različite organizacije.

 

Ljubivoje Radonjić


Ljubivoje Radonjić sa Centrom sarađuje od 2019. godine. U GigmetarTM timu se bavi obradom podatakaOsnovne oblasti istraživanja su mu: ekonomija inovacija, digitalna ekonomija, institucionalna ekonomija i ekonomija rasta i razvoja. Ekonometrijska testiranja obavlja uz pomoć statističkih softvera Stata i Eviews.

Autor je ili koautor nekoliko radova iz oblasti političke ekonomije, regionalne politike i ekonomskog rasta i učesnik nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija. 

Ljuba je student doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, smer Makroekonomija. Na istom fakultetu u zvanje istraživač-pripravnik izabran je 2019. godine. Trenutno je na studijskom boravku u Poljskoj, gde na Ekonomskom univerzitetu u Krakovu obavlja istraživanje vezano za doktorsku disertaciju.

 

Marina Taidić


Marina Tadić je članica Centra za istraživanje javnih politika od 2013. godine. Master iz Međunarodne bezbednosti završila je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je i diplomirala na Odeljenju za međunarodne odnose.

Učestvovala je u više projekata CENTRA, pre svega onih koji se odnose na bezbednosne politike i ljudsku bezbednost. Marina je pohađala više kurseva i seminara o bezbednosnim politikama, među kojima je i kurs Centra za mirovne operacije Generalštaba Vojske Srbije o multinacionalnim operacijama. Učestvovala je u programima Nacionalnog demokratskog instituta za mlade lidere “Youth Leadership Academyˮ i “Young Leaders of Serbia”.  Bila je među najboljim društveno aktivnim studentima koji su 2012. godine izabrani za program Evropskog pokreta „Dobrodošli u Nemačku”, kao i među polaznicama mentorskog programa Evropskog pokreta „Podeli znanje, postani mentorkaˮ. Radno iskustvo sticala je i kao stažistkinja Narodne skupštine Republike Srbije i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, i volonterka u Narodnoj kancelariji predsednika Republike. Oblasti koje je posebno zanimaju su ljudska bezbednost, reforma sektora bezbednosti i sistema odbrane, ranjive grupe, sukobi oko resursa i nove pretnje miru.Opširnije

 

Milan Lukić


Milan Lukić je istraživač i saradnik na sajtu Centra i radio je na projektu Stranke o problematici bezbednosti u izbornoj kampanji (2016) a tokom 2012. i 2013. je sarađivao na razvoju sajta Centra.

Ima 25+ godina iskustva kao novinar i radio voditelj. Od 1991. do 2010. godine je radio kao novinar i voditelj na Radio B92 i bio administrator bloga ove medijske kuće, od 2010. do aprila 2015. bio je novinar magazina ‚‚Biznis i Finansije". Danas radi kao urednik i webmaster nekoliko websajtova.

Studirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, završio BBC novinarsku specijalizaciju, radio kao UN prevodilac i kopirajter. Opširnije..

 

 

Raniji članovi CENTRA


 

Jelena Šapić je bila saradnica CENTRA od novembra 2015. godine do jula 2019. godine. Master studije na odseku za međunarodne odnose i evropske studije završila je 2014. godine kao stipendista Centralno-evropskog univerziteta, sa tezom ,,Evolucija ekonomskog poretka na Zapadnom Balkanu: Strane direktne investicije kao motor (ne)razvoja’’. Prethodno je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, smer: međunarodni odnosi. 

Jelena je završila niz dodatnih usavršavanja kao što su Studije budućnosti Beogradske otvorene škole i letnja škola o terorizmu i borbi protiv terorizma u Olimpiji (Grčka). Takođe, učestvovala je u TRAIN programu za Zapadni Balkan koji je organizovan od strane Nemačkog saveta za međunarodne odnose (DGAP). Tokom ovog programa, sprovela je istraživanje o uticaju briselskih sporazuma na bilateralnu trgovinu i slobodu kretanja između Kosova i Srbije. Rezultate i preporuke ovog istraživanja predstavila je zvaničnicima u Briselu. Jelena je radila u Institutu za ekonomski teritorijalni razvoj i volontirala u nevladinim organizacijama u Kragujevcu. Teme koje je posebno zanimaju su: socijalno-ekonomske nejednakosti, tranzicioni procesi na Zapadnom Balkanu, obrazovanje i migracija.

 

Milica Skočajić, mlađa istraživačica, pridružila se CENTRU u februaru 2018. godine, posle godinu dana istraživačke prakse. Master studije na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu završila je 2017. godine sa temom Psihosocijalni aspekti iskustva abortusa – analiza abortusa kao ličnog doživljaja. 2018. godine upisala je doktorske studije na istom odeljenju.

Bavila se istraživanjima u okviru Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju, Instituta za psihologiju i Instituta za sociološka istraživanja. Saradnik je na dva seminara u istraživačkoj stanici Petnica i student demonstrator na istraživačkim grupama za kvalitativna istraživanja pri odeljenju za psihologiju. Učestvuje na lokalnim i međunarodnim konferencijama.

Dobila je nagradu za najbolji studentski rad Fonda „Svetlana Đurđević Lukić“ sa koautorskim radom na temu "Lična bezbednost na Internetu –kontekstualizacija fenomena rivendž porn kao sajber nasilja". Učestvovala je na nekoliko konferencija i objavila koautorski rad na temu Upravljanje porođajem u Srbiji: medicinske intervencije i porođajna iskustva  u časopisu za društvene i humanističke nauke (M51).

 
Jelena Radoman je doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i članica Centra za istraživanje javnih politika. Autorka je brojnih radova koji se bave reformom sektora bezbednosti, ruskom spoljnom i unutrašnjom politikom i bezbednošću ranjivih grupa, a angažovana je kao konsultantkinja na više projekata u srodnim oblastima. Bila je saradnica Centra od 2011. godine, od kada učestvuje u osmišljavanju i sprovođenju istraživanja o bezbednosti ranjivih grupa i reformi sektora bezbednosti u Srbiji. U timu Centra sprovela je istraživanja o bezbednosti LGBTIQ populacije i Romkinja i Roma u Srbiji i analizi sadržaja nastavnog materijala u vojnom školstvu u Srbiji.
 
Dobitnica je OSI – Čivning stipendije za 2007/2008. godinu za master studije Politika, bezbednost i integracije na Školi za slavonske i istočno-evropske studije Univerzitetskog Koledža London na kom je završila studije 2008. godine. Takođe je bila gostujuća istraživačica Helenskog instituta za međunarodne odnose u Atini, dobitnica stipendija Evropskog fonda za Balkan i Misije OEBS u Srbiji. 

 

Marko Milanović je istraživač čije su osnovne oblasti interesovanja socijalna zaštita i omladinske politike. Glavna oblast njegove ekspertize je korišćenje kvantitativnih i kvalitativnih istraživačkih tehnika primenjenih u oblasti ocenjivanja različitih programa iz oblasti socijalne zaštite vezanih za potrebe osetljivih kategorija stanovništva kao što su prodice sa decom sa smetnjama u razvoju, osobe sa invaliditetom, žrtve trgovine ljudima, decu van bioloških porodica i drugo. U oblasti omladinskih politika bavio se pre svega evaluacijom rada kancelarija za mlade, vršnjačkom medijacijom, edukacijom, koučingom. Takođe se bavio i planovima integriteta i integritetom sudstva, projektima zasnovanim na PISA istraživanju, i društveno odgovornim poslovanjem.Autor je brojnih publikacija objavljenih u domaćim I međunarodnim časopisima i zbornicima. 

Marko Milanović bio je angažovan na projektu CENTRA Nacionalni HDR: Kako odgovoriti na rizike od katastrofa u Srbiji? Prethodno je radio na projektu CENTRA Istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji i Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima.

 

Lenka Petrović je bila zaposlena kao mlađa istraživačica na projektu ‚‚Uticaj socio-ekonomske strukture ruralnog stanovništva na uspeh politike ruralnog razvoja" koji je CENTAR sproveo u okviru Programa promocije regionalnog istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP). Lenka je diplomirani inženjer poljoprivrede za agroekonomiju, sa prethodnim radnim iskustvom kao asistentkinja savetodavaca u Poljoprivrednoj i savetodavnoj stručnoj službi Kruševac, i kao saradnica Društva argrarnih ekonomista Srbije na projektu ‚‚Strategija razvoja zemljoradničkog zadrugarstva u Republici Srbiji”. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,17 i bila dobitnica stipendija Republike Srbije, Fonda za podsticanje mladih talenata Kruševac i stipendije opštine Zemun. Završava master na istom fakultetu iz oblasti agroekonomije, a pohađala je i trening Poslovno planiranje i izrada biznis plana u organizaciji CEFE i USAID. 

Radila je na projektu CENTRA ‚‚Uticaj socio-ekonomske strukture ruralnog stanovništva na uspeh politike ruralnog razvoja".

 

Jelena Bjelica je nezavisna istraživačica i novinarka. Radila je sa UNDP Kosovo kao analitičarka programa od 2009 do 2010 i sa UNODC Avganistan od 2010 do 2014. Njene skorije publikacije uključuju: Networks of Regressive Globalization and Challenges to International Assistance Report: Case Study Afghanistan, Bojicic-Dzelilovic V. and Kostovicova D. (eds), London Schoolof Economics and Political Science (2012); Human Trafficking and National Security in Serbia, in Migrations and Media, Moore, K., Gross, B. Threadgold, T. (eds.), Peter Lang Publishing Group (2012); Briefing Paper on 2009 Annual Programme for Kosovo (under UNSCR 1244/99) under the Instrument of Pre-Accession in the context of the 2009 ‘enlargement package'; European Parliament, Brussels (2010).

Bjelica je tokom rada u CENTRU objavila predlog praktične politike Ljudska prava i trgovina oružjem: Nova paradigma?

 

Ivona Lađevac je doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na kom je prethodno diplomirala i magistrirala. Završila je specijalizaciju iz oblasti pravno-političkog sistema EU, kao i seminare „Jačanje kapaciteta javne uprave za pristupanje Srbije EU“, „Radne migracije na području Zapadnog Balkana“ i „Pisanje predloga projekata za FP7“. Ivona je od 2001. godine istraživačica saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Osnovne oblasti njenog akademskog interesovanja jesu pravo EU i međunarodni odnosi. Tokom 2010. godine bila je koordinatorka IPA projekta „Rasprava o evropskoj budućnosti Srbije: glas civilnog društva u procesu donošenja odluka“. Autorka je brojnih članaka, koautorka jedne monografije i urednica nekoliko zbornika radova. 

 
Darko Stalevski je internacionalni konsultant sa više od 15 godina iskustva u razvoju, finansiranju i implementaciji projekata. Radio je kao projekt menadžer za internacionalne organizacije i institucije poput Razvojnog Programa Ujedinjenih Nacija, Delegacije Evropske komisije, Dečjih sela i ADRA-e International, ali takođe i za korporacije (Koka-kola kompanija & Hyatt), kao i za brojne lokalne nevladine organizacije. Vodio je multinacionalne timove do 50 zaposlenih i sa više od 500 volontera u implementaciji širokog spektra projekata iz oblasti ekonomskog razvoja, programa hitne pomoći izbeglicama sa Bliskog Istoka; zaštiti životne sredine; razvoju opštinske infrastrukture i pomoć žrtvama poplava.
 
Kao iskusan pregovarač, medijator i fasilitator, često je posredovao u pregovorima između centralnih vlasti, privatong sektora i internacionalnih institucija po pitanju razvoja i implementacije projekata. Tokom EU MISP-a koordinirao je rad velike grupe donatora uključujući predstavnike Svetske banke, Evropske investicione banke, Saveta Evrope, Delegacije Evropske komisije i sedam ministarstava, pomažući im u njihovim naporima da standardizuju i ubrzaju razvoj infrastrukturnih projekata u Srbiji. 

 

Marija Stanković, Roma Fellow 2015. Kao mlađa stručna saradnica, bila je angažovana na poslovima programske podrške i koordinacije u CENTRU. Zaposlena je u CENTRU nakon što je odabrana za podršku u okviru programu “Promocija zapošljavanja mladih Roma i Romkinja”  Centralno-evropskog univerziteta (CEU) iz Budimpešte, koji finansira National Endowment for Democracy (NED).U konkurenciji think-tankova iz Srbije i Makedonije Centar za istraživanje javnih politika izabran je za domaćina. Marija je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, a ima višegodišnje iskustvo kao stažistkinja u Delegaciji Evropske Unije i Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije. Karijeru je započela u vodećim nevladinim organizacijama u Srbiji.