Reshaping Work Istočna Evropa i Jugoistočna Evropa

Poštovane kolege i koleginice,  

Otvoren je poziv za dostavljanje akademskih radova za regionalnu akademsku konferenciju o platformskoj ekonomiji pod nazivom Reshaping Work – Istočna i Jugoistočna Evropa!.  

Poziv je otvoren za istraživače/ce koji se bave fenomenom platformske ekonomije iz ugla ekonomije, biznisa, tehnologije, sociologije, prava i javnih politika. Fokus poslatih radova prevashodno je regionalna perspektiva ali će se prihvatati i radovi koji će uzeti u obzir širu, uporednu perspektivu (EU i/ili globalno).

Konferencija Reshaping Work - Istočna i Jugoistočna Evropa biće  održana 27. i 28. februara 2020. u Novom Sadu (Republika Srbija) i okupiće vodeće regionalne i međunarodne predstavnike akademske zajednice, poslovnog i javnog sektora, donosioce odluka i kreatore politika, predstavnike sindikata i platformske radnike iz različitih delova Evrope i sa međunarodne scene, kako bi zajedno razgovarali o platformskoj ekonomiji i njenom uticaju na radnike, preduzeća, i društvo u Istočnoj Evropi.

Rok za podnošenje sažetaka je ponedeljak, 25. novembar 2019. godine. U cilju veće vidljivosti poziva i boljeg kvaliteta pristiglih radova molimo vas da prosledite ovaj poziv vašim kolegama koji bi bili zainteresovani za ovu temu.  

Poziv za dostavljanje akademskih sažetaka (abstracts) možete skinuti ovde ili na sajtu konferencije https://novisad.reshapingwork.net

DEA - Buđenje ženskog digitalnog preduzetništva

Projekat DEA - Buđenje digitalnog preduzetništva – od novih oblika ranjivosti na tržištu rada do ekonomski osnaženih žena ima za cilj povećanje nivoa formalnog zapošljavanja kroz promociju preduzetništva među digitalnim radnicama iz Srbije 

čitaj dalje...

Digitalne kompetencije

CENTAR je partner na projektu čiji je cilj da ukaže na potrebne digitalne kompetencije u sferi rada i zapošljavanja i da tako omogući donosiocima odluka u Srbiji da odgovore na nove zahteve tržišta rada. Kao zemlja koja se istovremeno suočava sa tri industrijske revolucije, Srbija je motivisana da iskoristi potencijal ...

čitaj dalje...

Koliko ima frilensera u Srbiji?

Pun domet ‘platformske ekonomije‘ i ‘onlajn gig ekonomije‘, njene karakteristike i implikacije ostaju nerasvetljene uprkos sve većem interesovanju među istraživačima i kreatorima politika. Zato se CENTAR u novoj  fazi svog istraživačkog rada fokusira na razvijanje metodolog...

čitaj dalje...

LOVE (Pravo, red, vrednosti) – za migrante/azilante/osobe kojima je odobren azil, u ostvarivanju prava bez diskriminacije

Ključni cilj ovog projekta je da obezbedi održivu zaštitu migranata/tražioca azila/osoba kojima je odobren azil od diskriminacije u Srbiji, a u skladu sa EU vrednostima i standardima u suzbijanju diskriminacije.

čitaj dalje...

Budućnost rada, budućnost je sada!

Prva godišnja konferencija o budućnosti rada, održana u oktobru 2018.godine,  postavila je okvir za kritičko promišljanje faktora koji transformišu svet rada i ekonomije u Srbiji u kontekstu digitalne revolucije. U toku je zagrevanje za drugu konferenciju u decembru 2019.

čitaj dalje...

Analiza efekata dve nove usluge u podršci deci izbeglicama/migrantima

CENTAR je za potrebe IDEAS sproveo analizu prvih efekata uvođena dve nove usluge u podršci deci izbeglicama/migrantima -  privremenih staratelja i kulturnih medijatora.

čitaj dalje...

Monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om

U skladu sa svojim programskim opredeljenjem da aktivno doprinosi unapređenju ljudske bezbednosti građana Srbije, Centar za istraživanje javnih politika uključio se u monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om u pogledu ljudske dimenzije OEBS. 

čitaj dalje...

Reforma sektora bezbednosti i ljudska bezbednost: Studija slučaja LGBT zajednice

Centar za istraživanje javnih politika sprovodi istraživanje o razvoju i promenama politika u sektoru bezbednosti prema LGBT zajednici kao ranjivoj grupi. Cilj projekta je podizanje svesti o reformama sektora bezbednosti i politikama prema ranjivim grupama sa cilje...

čitaj dalje...

Posedovanje vatrenog oružja i ljudska bezbednost

CENTAR je sproveo projekat u kojem smo ispitivali percepciju u vezi sa posedovanjem oružja, posebno među mladima i ženama u Srbiji. Cilj projekta je da doprinese smanjenju ljudske nesigurnosti u svakodnevnom životu za ove ranjive kategorije. 

čitaj dalje...

Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje

Cilj Projekta „Analiza zloupotrebe oružja i uticaja na rodno zasnovano nasilje kroz građansku akciju i javno zagovaranje politika“ je podizanje svesti o rizicima (zlo)upotrebe vatrenog oružja i rodno zasnovanom nasilju, kao i promovisanje pristupa koji povezuje ova dva značajna društvena problema u kontek...

čitaj dalje...

Građani na straži: Učešće javnosti i lokalizacija sektora bezbednosti

Cilj projekta jeste ispitivanje mogućnosti lokalizacije kampanja za legalizovanje/predaju vatrenog oružja u Srbiji. Takođe, želimo da istražimo mogućnosti lokalnih zajednica za učešće u kampanjama legalizacije i podizanja bezbednosne kulture i nivoa bezbednosti u lokalnim sredinama. 

čitaj dalje...

Mreža za ruralni razvoj kao okvir zajedničke saradnje istraživača u regionu

Nakon uspešnog istraživanja o formalnim i neformalnim mrežama u ruralnim oblastima, tim članova Udruženja agroekonomista Republike Makedonije (AAEM) i istraživačica CENTRA predvođenih prof. dr Natalijom Bogdanov u ovom projektu se bavio stvaranjem mreže istraživača u oblasti ruralnog razvoja koja bi obuhvatila naučnu zaj...

čitaj dalje...

Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca

Projekat ,,Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca” imao je za cilj da doprinese boljoj saradnji između državnih institucija i organizacija civilnog društva identifikovanjem glavnih rizika po ljudsku bezbednost na lokalnom nivou i jačanjem horizontalne i vertikalne saradnje ...

čitaj dalje...

Fond Svetlana Đurđević Lukić

Centar za istraživanje javnih politika raspisao je treći konkurs za najbolje stuentske radove koji slede istraživačka interesovanja tragično preminule dugogodišnje direktorke Centra za istraživanje javnih politika  Svetlane Đurđević Lukić.Rok za predaju radova je 30.septembar.

čitaj dalje...

Gig ekonomija u Srbiji: Ko su digitalni radnici iz Srbije i zašto rade na globalnim platformama?

Srbija već godinama figurira kao zemlja koja je u samom evropskom i svetskom vrhu po njihovom broju na globalnim onlajn platformama u takozvanom "masovnom radu.To je bio povod da Centar za istraživanje javnih politika sprovede prvo istraživanje u Srbiji o tome ko su digitalni radnici i radnice iz Srbije. 

čitaj dalje...

Izveštaj iz senke o primeni CEDAW i Istanbulske konvencije

Centar za istraživanje javnih politika učestvuje u projektu „Izveštaj iz senke ženskih organizacija iz Srbije o primeni CEDAW i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Republici Srbiji“.

čitaj dalje...

Povećanje efikasnosti rada nadležnih policijskih službenika kao preduslov efikasnijeg sprečavanja nasilja u porodici

 Tokom projekta će biti procenjeni efekti novog zakonskog okvira i procedura u prevenciji nasilja u porodici i razvijene preporuke koje treba da omoguće nadležnim policijskim služ...

čitaj dalje...

Uloga narodnih poslanika u sprečavanju vršnjačkog nasilja

Projekat "Uloga narodnih poslanika u sprečavanju vršnjačkog nasilja" bavi se bezbednosnom dimenzijom vršnjačkog nasilja i saradnjom aktera na lokalnom i nacionalnom nivou.

čitaj dalje...

Rod i oružje - Zašto je NAP 1325 važan?

Ovaj projekat zagovara rodno orijentisani pristup u sagledavanju veze rodno zasnovanog nasilja i malog i lakog oružja i doprinosi promovisanju NAP-a 1325 u pet lokalnih zajednica u Srbiji.

čitaj dalje...

Reshaping Work Istočna Evropa i Jugoistočna Evropa

Otvoren je poziv za dostavljanje akademskih radova za regionalnu akademsku konferenciju o platformskoj ekonomiji pod nazivom Reshaping Work – Istočna i Jugoistočna Evropa!.  Rok za podnošen...

čitaj dalje...

Javno zastupanje u oblasti održive poljoprivrede

Centar je jedan od partnera Udruženja Fenomena na projektu finansiranom iz sredstava EU kroz širi program pod nazivom “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organiza...

čitaj dalje...

Oružje na meti - zloupotrebe oružja u Srbiji

CENTAR je sproveo analizu podataka o incidentima vezanim za zloupotrebe oružja u Srbiji, stavovima građana o posedovanju i nošenju oružja, kao i komentare o viđenom oružju koje su građani unosili na platformu Oružje na meti.   

čitaj dalje...

Stranke o problematici bezbednosti u izbornoj kampanji

Centar za istraživanje javnih politika sprovodi monitoring izborne kampanje sa stanovišta učestalosti pokretanja pitanja koja su u vezi sa bezbednosnim problemima, predlaganja rešenja, i konzistentnosti unutar koalicija, odnosno saglasnosti trenutne pozicije sa postojećim stranačkim programima.

čitaj dalje...

Zagovaranje uspešne integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja

Forum Roma Srbije i Centar za istraživanje javnih politika sproveli su od novembra 2016. do juna 2017. godine projekat "Dokumentovanje novih formi diskriminacije i zagovaranje uspešne integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja".

čitaj dalje...

Unapređivanje uloge lokalne zajednice u sprečavanju osipanja učenika iz obrazovnog sistema

Centar za istraživanje javnih politika, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku kao vodećom organizacijom, sproveo je projekatMehanizmi za sprečavanje osipanja učenika romske nacionalnosti iz obrazovnog sistema, čiji je cilj smanjenje osipanja učenika iz obrazovnog sistema i ranog napuštanja školov...

čitaj dalje...

Izvoz oružja i nasilje nad ženama

Cilj projekta “Izvoz oružja i nasilje nad ženama” je unapređenje uloge srpskog parlamenta i civilnog društva u nadgledanju ispunjenja obaveza koje je Srbije preuzela ratifikovanjem Sporazuma o trgovini oružjem (ATT) kojim se propisuje da izvoznici treba da uzmu u obzir rizik od korišćenja konvencionalnih or...

čitaj dalje...

Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti

Projekat „Lokalni bezbednosni problemi mladih i demokratska kontrola sektora bezbednosti” omogućio je izgradnju znanja mladih o demokratskoj kontroli sektora i direktnu komunikaciju mladih, lokalnih vlasti i narodnih poslanika.             ...

čitaj dalje...

Ka efikasnijim politikama na lokalnom nivou - budžetska linija 481 i NVO

Pilot projekat Centra i CRNPS u tri opštine - Pirotu, Kraljevu i Somboru - imao je za cilj da inicira dijalog između učesnika u procesu odobravanja finansiranja iz budžetske linije 481 namenjene civilnom sektoru, analizira situaciju i ponudi preporuke za njeno transparentnije korišćenje.

čitaj dalje...

Nacionalni HDR 2016: Kako odgovoriti na rizike od katastrofa u Srbiji?

Otpornost i vitalnost opština u Srbiji da odgovore na rizike koji im prete od prirodnih i drugih katastrofa ključna je tema Nacionalnog izveštaja o humanom razvoju (NHDR) za 2015. godinu i novog Centrovog istraživanja koje treba da ponudi konkretne predloge za efikasnije delanje institucija na lokalnom i nacionalnom ni...

čitaj dalje...

Institucionalni grant Think Tank fonda

Think Tank Fond Fondacije Instituta za otvoreno društvo dodelio je Centru grant za organizacioni razvoj. Ovaj fond podržava nezavisne centre koji podstiču inkluzivne promene svojim analizama, zagovaranjem i angažovanjem sa širokim ...

čitaj dalje...

Formalne i neformalne mreže u ruralnim oblastima

Koliko su poljoprivrednici upoznati sa programima ruralnog razvoja i subvencijama? Kako ocenjuju proces prijavljivanja za te programe i svoje dosadašnje iskustvo u korišćenju mera iz programa ruralnog razvoja? Šta ih motiviše da se prijave ili ne prijave? U okviru Regional Research Promotion Programme in ...

čitaj dalje...

Podrška opštinama u unapređenju socijalne inkluzije

Centar za istraživanje javnih politika je, u partnerstvu sa Edukacionim centrom iz Leskovca i Centrom za socijalnu politiku kao vodećom organizacijom, od oktobra 2015. godine  do marta 2017. godine realizovao projekat „...

čitaj dalje...

Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti

Ključni cilj projekta bilo je povećanje zastupljenosti pripadnica i pripadnika romske populacije u policiji, kako bi se ojačalo poverenje ove populacije u rad MUP, bezbednost ove populacije, i povećao stepen zaposlenosti mladih Romkinja i Roma.

čitaj dalje...

Istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji

Bračni status, broj dece, da li se radi o proširenoj ili nuklearnoj porodici, i druge karakteristike koje se odnose na strukturu porodice, ne igraju značajnu ulogu za sreću u porodicama u Srbiji, nalazi su istraživanja “Sreća i porodice sa decom u Srbiji”.

čitaj dalje...

Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima

Centar za istraživanje javnih politika u saradnji sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima sproveo je istraživanje u opštinama Sremska Mitrovica, Pirot i Smederevo, u kojima je u prethodne dve godine...

čitaj dalje...

Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?

Publikacija “Romkinje i Romi i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji“ donosi rezultate istraživanja CENTRA o bezbednosnim problemima romske populacije. Reč o je o prvom istraživanju ovakve vrste koje analizira percepcij...

čitaj dalje...

Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva

Diskriminacija ranjivih grupa (žena, etničkih i religijskih manjina, pripadnika LGBT populacije) i odnos prema njima gotovo da uopšte nisu zastupljeni u nastavnom procesu u Vojnoj akademiji i Vojnoj gimnaziji, pokazuje istraživanje Centra za istraživanje javnih politika. Ovo je prvo i za sada jedinstveno istraživanje jedne ne...

čitaj dalje...

Ranjive grupe i reforma sektora bezbednosti u Srbiji: studija slučaja LGBT

Projekat je istraživao percepciju bezbednosti pripadnika LGBT populacije i njihov odnos sa bezbednosnim strukturama, policijom i vojskom.  Istraživanje je sprovedeno putem fokus grupa sa LGBT osobama u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, uz saradnju sa NVO koje se bave pravima LGBT osoba, a intervjuisani su predstavnici MUP i M...

čitaj dalje...

Podrška mreži žena policajaca u Jugoistočnoj Evropi (WPON)

Podrška mreži žena policajaca u Jugoistočnoj Evropi (WPON) u pripremi smernica za privlačenje žena u policijske službe, njihovog zadržavanja u policiji, napredovanja i izgradnji karijere u policijskih službama u regionu.CENTAR je preko svoje predstavnice, ...

čitaj dalje...

Regionalni izveštaj o ljudskom razvoju na temu socijalne inkluzije – dodatno istraživanje

Regionalni izveštaj o ljudskom razvoju Programa Ujedinjenih nacija za razvoj na temu socijalnog uključivanja u Evropi i Zajednici nezavisnih država ispitao je socijalnu isključenost u regionu po osnovu četiri tipa isključenosti kojima su ljudi izloženi u životu zajed...

čitaj dalje...

Evaluacija rezultata rada Fonda za socijalne inovacije

Ova evaluacija, zajednički urađena od strane Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) i CENTRA, predstavljala je pokušaj da se izvrši sistematska procena rezultata aktivnosti koje je sproveo Fond za socijalne inovacije (FSI). Cilj evalu...

čitaj dalje...

Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja

Rezultat ovog projekta su preporuke za efikasniji i održiviji rad lokalnih mehanizama za socijalno uključenje Roma i Romkinja u Republici Srbiji. Istraživački tim CENTRA je analizirao rad postojećih mehanizama – zdravstvenih medijatora, pedagoških asistenata, coordinator za romska pitanja, savetnika iz Nacionalne službe...

čitaj dalje...