Srđan Korać

Srđan Korać je član Centra za istraživanje javnih politika od 2017. godine. Korać je naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu (IMPP) iz Beograda, gde sprovodi istraživanja o međunarodnoj bezbednosti i etičkim aspektima međunarodnih odnosa, funkcionisanju političkog sistema Evropske unije i pristupanju Srbije Evropskoj uniji. U žiži Koraćevog istraživačkog interesovanja važno mesto već više od jedne decenije zauzimaju i savremena metodologija i politika borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i etička perspektiva reforme javne uprave u Srbiji. Korać je zamenik glavnog i odgovornog urednika naučnog časopisa Međunarodni problemi (izdanje IMPP), a član je redakcije časopisa Administracija i javne politike (izdanje Instituta za političke studije, Beograd) i Human Security (izdanje Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu).

Korać je učestvovao u radu niza međunarodnih i domaćih konferencija, stručnih skupova i rasprava i objavio više od 50 radova u naučnim publikacijama. Bio je tokom 2010. i 2011. godine istraživač na naučnom projektu “Environment and Security in the Western Balkans: Risks and Opportunities through Co-operation”, koji je sproveo Aleksanteri institut pri Univerzitetu u Helsinkiju. Korać je bio angažovan u Centru za bezbednosne studije iz Beograda (2002–2013) na istraživačkim zadacima u oblasti savremene metodologije i politike suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala, gde je bio i izvršni urednik Revije za bezbednost (2007–2012), časopisa posvećenog objavlјivanju istraživanja o mekoj bezbednosti, i stručnog magazina o korupciji – Puls (2002–2006). Korać je učestvovao kao autor tri poglavlja u izradi prvog teorijskog udžbenika o korupciji objavljenog na prostoru Balkana – Korupcija (2005) i bio kourednik studije Korupcija i razvoj moderne srpske države (2006).

Korać je stekao i diplomu Mirovnih studija, jednogodišnjih dodiplomskih studija o rešavanju sukoba u organizaci Grupe Most” i Centra za mir i razvoj demokratije (nekadašnji Centar za antiratnu akciju).

 

Odabrani radovi:

Monografije:

Javna uprava u moralnom procepu, Institut za političke studije, Beograd, 2016.

Etika kriminalističko-obaveštajnog rada, (koautor sa Aleksandrom Fatićem i Aleksandrom Bulatović), Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2013.

Etički standardi za kriminalističko-obaveštajni rad, (koautor sa Aleksandrom Fatićem i Aleksandrom Bulatović), Centar za bezbednosne studije, Beograd, 2011.

Integritet nadnacionalnog službenika Evropske unije, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2010.

Članci:

"Feminističke teorije međunarodnih odnosa: akademski "beskućnik" i u 21. veku?" Međunarodni problemi, vol. LXIX, br. 2-3, 2017, UDK: 141.72:327, DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1703349K, str. 349-373.

“Blue Helmets as Sexual Predators: The Unspoken Security Threat?”, in: Branislav Đorđević, Taro Tsukimura and Ivona Lađevac (eds), Social and Economic Problems and Challenges in the Contemporary World, Global Resource Management, Doshisha University and Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 2017, pp. 195–217.

„Profesionalni integritet kao nedostajući element politike borbe protiv organizovanog kriminala”, u: Jovan Ćirić (prir.), Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava, Institut za uporedno pravo i Hanns Seidel fondacija, Beograd, 2016, str. 191–204.

“Police Organisational Culture: ʻCloudʼ Over Good Ethical Decision Making?”, in: Dragana Kolarić et al. (eds), Archibald Reiss DaysThematic Conference Proceedings, Vol. 2, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2016, pp. 173–183.

„Empatija kao oslonac preobražaja javnog službenika u Srbiji”, u: Đorđe Stojanović i Mladen Lišanin (urs), Srbija i institucionalni modeli javnih politika: problemi i perspektive, Institut za političke studije, Beograd, 2016, str. 161–190.

“Parliamentary control of public administration integrity: Post-industrial polyarchies and Serbia”, Serbian Political Thought, Year VIII, Vol. 14, No. 2, 2016, pp. 141–166.

„Pristrasnost kao prepreka valјanom etičkom odlučivanju u javnoj upravi”, Politička revija, Vol. 50, br. 4, 2016, str. 157–178.

„Dokle seže moć organizacija građanskog društva u kontroli javne uprave?”, Kultura polisa, br. 29, god. XIII, 2016, str. 325–337.

“Politicisation of Public Service and Unethical Leadership: New threats to Human Security?” (with Marko Filijović), in: Ivica Đorđević, Marina Glamotchak, Svetlana Stanarević and Jasmina Gačić (eds), Twenty Years of Human Security: Theoretical Foundations and Practical Applications, Faculty of Security, University of Belgrade, and Institut Français de Géopolitique Université Paris 8, Belgrade, 2015, pp. 287–297.

„Manjak etičke kompetencije u javnoj upravi i lјudska bezbednost” (sa Aleksandrom Bulatović), Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, god. 33, br. 2, 2014, str. 145–161.

„Sprovođenje reforme javne uprave u Srbiji: primer pojedinačne odgovornosti”, Srpska politička misao, god. 21, vol. 45, br. 3, 2014, str. 53–74.

„Horizontalna kontrola integriteta i suzbijanje korupcije u javnoj službi”, (sa Aleksandrom Bulatović), Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Vol. XXXII, br. 1, 2013, str. 149–165.

„Organizaciona kultura kao stub integriteta javne uprave”, Hereticuѕ, god. XI, br. 3–4, 2013, str. 181–197.

“Environmental Crime and Public Service Integrity: The Case of Serbia”, in: Jouni Järvinen and Emma Hakala (eds), Energy Security and Environment in the Western Balkans, Aleksanteri Institute, University of Helsinki, Helsinki, 2012, pp. 54–87.

„Koncept društva rizika i ilegalna imigracija”, Revija za bezbednost, God. V, br. 3, 2011, str. 244–255.

„Organizovani kriminal i moralna panika”, Revija za bezbednost, God. IV, broj 2, 2010, str. 132–149.